Lytt til tekst
SØK MENY

Lavere fravær i Vestfold-skolene

Dagsfraværet ned 40 prosent

Fraværet i Vestfolds videregående skoler er gått ned etter at det ble innført nasjonal fraværsgrense fra og med skoleåret 2016–2017. Dagsfraværet er gått ned med 40 prosent fra skoleåret 2015–2016 til skoleåret 2016–2017. Timefraværet er redusert med 28,6 prosent i samme periode. Det viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet. De ble offentliggjort i dag.

Fraværet ned på alle trinn

En elev i videregående skole i Vestfold har typisk tre dager og ti timer fravær skoleåret 2016–2017. Det er to dager og fire timer mindre enn skoleåret før. Dagsfraværet i Vestfold i 2016–2017 er det samme som på nasjonalt nivå, mens timefraværet er to timer høyere i Vestfold.

Det har vært en nedgang i dagsfraværet på alle trinn både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram nasjonalt. Fraværet har gått mest ned på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Nye regler

De nye fraværsreglene innebærer at en elev som hovedregel vil miste retten til vurdering i et fag dersom eleven har mer enn ti prosent udokumentert, det vil si ugyldig, fravær i faget.

Fraværsgrensen ble innført i fjor for å redusere skulk og udokumentert fravær, og for å motivere elevene til jevn innsats.

Antallet dager og timer fravær i oversikten fra Utdanningsdirektoratet viser til det totale fraværet som eleven har på vitnemålet eller kompetansebeviset. Eleven kan kreve at inntil ti skoledager dokumentert fravær pr. skoleår ikke kommer med.

Ikke vurdert

Det er 272 elever i Vestfolds videregående skoler som har fått ikke vurdert i minst ett fag skoleåret 2016–2017. Av disse har 155 elever fått ikke vurdert på grunn av fravær. Det utgjør to prosent av alle de 7836 elevene i videregående skole i Vestfold dette året.

Andelen elever som har fått ikke vurdert i minst ett fag på grunn av fravær, er 1,8 prosent på landsbasis.

Få sluttere i Vestfold

Vestfold har over flere år hatt en nedgang i andel sluttere, det vil si elever som slutter i løpet av skoleåret. Andelen sluttere skoleåret 2016–2017 er på 2,9 prosent, viser de foreløpige tallene.

Det er en liten økning fra året før. Uansett ligger Vestfold godt under landsgjennomsnittet: På nasjonalt nivå er andelen sluttere for skoleåret 2016–2017 fire prosent.

Det er for tidlig å si noe om hvordan fraværsgrensen vil påvirke frafall i videregående skole. Endelige tall for skoleåret 2016–2017 blir offentliggjort i november/desember.

Gleder seg

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP), leder for hovedutvalg for utdanning i Vestfold, er svært fornøyd med nedgangen i elevenes fravær i Vestfold-skolene. – Det er gledelig at regelendringen har hatt en positiv effekt, sier Svendsrud i en kommentar. Allerede i januar, etter første termin, var det klart at fraværet i Vestfold-skolene var på vei ned. Samtidig økte antallet ikke vurdert i fag som en følge av den endrede grensen for fagfravær. Dette antallet er nesten halvert fra januar til juni. Det viser at elevene har skjønt alvoret, mener Bjørn-Kristian Svendsrud, og at skolenes tiltak også har hatt en effekt. – Samtidig skal vi anerkjenne at også Vestfold-skolen har utfordringer, men nå kan vi glede oss over svært gode tall, sier Svendsrud.

Tett på den enkelte elev

Også utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson er opptatt av at skolenes tiltak gjør en forskjell. De videregående skolene har over tid jobbet med tilstedeværelse for å sikre elevenes læring. – Alle skolene har rutiner for hvordan de skal følge opp elevene. Skolene er tett på, og det er systematikk i arbeid og samarbeid rundt elevene. Både kontaktlærer, faglærer, rådgiver, ledelse og foresatte bidrar inn i dette viktige arbeidet, sier Lisbeth Eek Svensson. – Det er mange sammenhenger vi ennå ikke vet så mye om, og god oppfølging og evaluering av den nye ordningen vil være viktig for å sikre lik praktisering av det nye regelverket. Det viktigste er å jobbe systematisk over tid og sikre at elevene deltar i opplæringen, både for egen del og for fellesskapet, med mål om mest mulig læring og best mulig resultater for hver enkelt elev, sier Eek Svensson.

Evaluering

Utdanningsdirektoratet opplyser at den nye fraværsgrensen skal evalueres. Det kommer delrapporter om dette i oktober og desember.

Emneord: Utdanning