Lytt til tekst
SØK MENY

Kvinner lever sunnest

Vestfolds kvinner lever sunnere enn menn, ifølge en fersk folkehelseundersøkelse

Vestfold fylkeskommune har sammen med Aust- og Vest-Agder deltatt i en pilotundersøkelse for folkehelseundersøkelser, som Folkehelseinstituttet har utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 3500 vestfoldinger besvarte undersøkelsen, og tallenes tale er klar: Fylkets kvinner har gjennomgående en sunnere livsstil enn menn. Onsdag fremlegges sentrale Vestfold-funn for folkehelsenettverket, fylkespolitikere og presse under et frokostmøte på fylkeshuset.

Mer aktive, spiser sunnere
På spørsmål om hvor ofte de trente eller mosjonerte, svarte 7 av 10 kvinner i alderen 25-66 år 2-3 ganger i uken eller oftere – mot 6 av 10 menn. Også når det gjelder kosthold er kvinner best, og oppga at de spiser oftere grønnsaker enn menn i nesten alle aldersgrupper. Eksempelvis svarte 8 av 10 kvinner i alderen 25-44 at de spiser grønnsaker minst fire ganger i uken, mot bare 6 av 10 menn. I samme aldersgruppe svarte 6 av 10 kvinner at de spiser frukt og bær minst firer ganger i uken, mot bare 4 av 10 menn.

- Fra tidligere nasjonale undersøkelser har man funnet at kvinner generelt er mer opptatt av helsen og har mer helsefremmende vaner enn menn. Denne undersøkelsen bekrefter at dette er tilfelle også i vårt fylke. Vi menn har rett og slett en god del å lære av kvinner når det gjelder sunne levevaner, sier folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune, Rune Kippersund.

Utdanning og inntekt påvirker
Også når det gjelder bruk av rusmidler, kommer kvinner best ut. Andelen menn i Vestfold som svarte at de røyker daglig, er 13 prosent – mot 12 prosent kvinner. Ser man på røyking blant lavt utdannede, blir kjønnsforskjellene enda tydeligere: Mens 25,5 prosent av menn i fylket med lav utdanning røyker daglig, er kvinneandelen 21 prosent. For alle aldersgrupper opp til 80 år drikker også menn oftere alkohol enn kvinner. Eksempelvis svarte 1 av 4 menn i alderen 25-44 at de drikker alkohol 2-3 ganger i uken eller oftere, mot 1 av 10 kvinner. Det er også langt flere menn enn kvinner som snuser.

- I tillegg til tydelige kjønnsforskjeller, er det også store forskjeller i livsstilsvaner mellom ulike utdannings- og inntektsgrupper. De med høy utdanning eller inntekt har jevnt over bedre helse og sunnere livsstil enn dem med lav utdanning eller mindre inntekt, forklarer folkehelsesjefen.

Bidrar til målrettet folkehelsearbeid
Det er i dag mangelfulle data på kommune- og fylkesnivå om innbyggernes helse, trivsel, levevaner, sosial kontakt og generelle levekår. Derfor anbefaler folkehelseloven at fylkeskommunene gjennomfører folkehelseundersøkelser. Som et ledd i dette ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en pilotundersøkelse, for å kartlegge metodikk for slike undersøkelser.

-  For oss politikere er funnene veldig interessante. Vi ser at bak gjennomsnittstall skjuler det seg store forskjeller når det gjelder helse og trivsel. Denne pilotundersøkelsen viser hvordan slike undersøkelser kan bringe frem et økt kunnskapsgrunnlag som kan bidra til mer målrettet folkehelsearbeid lokalt, sier Ellen Eriksen, leder i hovedutvalget for idrett, kultur og folkehelse.

En rapport om pilotundersøkelsen overleveres fra Folkehelseinstituttet til Helse- og omsorgsdepartementet 13. mars, under en nasjonal folkehelsekonferanse i Oslo.

 

Les de første resultatene fra Vestfold her

Folkehelseundersøkelsen

- Gjennomført i Vestfold og Agder-fylkene i 2015 i samarbeid med FHI, som en pilot for å kartlegge metodikk for fremtidige undersøkelser av folkehelsen i alle fylker

- 3500 respondenter i alderen 18-79 besvarte undersøkelsen i Vestfold

- Svarene kobles på en ny måte opp til sosioøkonomiske data som inntekt, utdanning og opplysninger om husholdningen (anonymisert) – som vil gi svar med god pålitelighet

- Resultatene vil gi nyttig kunnskap til fylkeskommunens og kommunenes lovpålagte arbeid med folkehelse, og kan bidra til mer målrettet innsats

- Svar kan bli brukt til forskning, som f.eks studere hvilken betydning inntekt, utdanning eller andre sosiale påvirkningsfaktorer har for helseforholdene i fylket og enkelte kommuner