Lytt til tekst
SØK MENY

Innbyggermedvirkning er positivt for folkehelsa

Folkehelsesjef Rune Kippersund og førsteamanuensis Jan Erling Klausen
Bedre folkehelse kan bli et resultat når det offentlige legger til rette for gode medvirkningsprosesser, ifølge folkehelsesjefen i Vestfold fylkeskommune.

Kommuner, fylkeskommunen og statlige etater inviterer regelmessig innbyggere og andre berørte parter i Vestfold til å si sin mening om samfunnsutviklingen. Men hva er en god medvirkningsprosess, og kan innbyggermedvirkning bidra til bedre folkehelse?

- Reell innbyggermedvirkning er i seg selv positivt for folkehelsa. Deltagelse i demokratiet er mer enn at vi stemmer på partier hvert fjerde år. Deltagelse i åpne og reelle medvirkningsprosesser gir opplevelse av mening, verdi og innflytelse, at det ikke er bare «de andre» som bestemmer. Det er bra for helse og trivsel, sier folkehelsesjef Rune Kippersund.

- Og så får vi bedre samfunnsplaner ved at viktig informasjon om behov, løsninger og konsekvenser kommer på bordet og gjør politikernes beslutningsgrunnlag bedre. I sin tur gir det også mer helsefremmende løsninger, sier Kippersund.

Fagfrokost om innbyggermedvirkning og demokrati

I dag var over femti fagfolk som jobber med samfunnsplanlegging og regionale planprosesser i Vestfold samlet til fagfrokost på fylkeshuset. Deltakerne kom fra kommuner, Høgskolen i Sørøst-Norge, fylkeskommunen, organisasjoner og konsulentbransjen.

Temaet for fagfrokosten er innbyggermedvirkning og demokrati. Førsteamanuensis Jan Erling Klausen ved Universitetet i Oslo er invitert til å snakke om utfordringer og muligheter knyttet til innbyggermedvirkning, i et demokratiperspektiv. Han er nestor på området.

- Det er svært gode argument for at innbyggermedvirkning går hånd i hånd med representativt demokrati som vi har i Norge, gjennom at flere stemmer høres, tilliten mellom innbyggere og folkevalgte styrkes og at demokratiske beslutninger blir bedre. Men innbyggermedvirkning innebærer også flere dilemmaer som kommunene aktivt må forholde seg til, sier Klausen.

Klausen har nylig ledet et forskningsprosjekt på innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Få mer innsikt i hvordan gjennomføre gode medvirkningsprosesser i rapporten «Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen»

- Valgdeltakelse handler mye om vane, og det er viktig å få med seg ungdommen til valgurnene. Fylkeskommunen er ungdommens forvaltningsnivå. Fylkeskommunen har mange tjenester som er dominert av ungdom, og derfor er det viktig at dere lykkes med å involvere ungdommen i gode medvirkningsprosesser, sier førsteamanuensis Jan Erling Klausen.

Ser viktige samfunnsmål i sammenheng

Dagens fagfrokost er den første i rekken av flere frokostsamlinger denne høsten. Frokostene er et ledd i det pågående arbeidet med regionale planer. De regionale planene for folkehelse og bærekraftig arealpolitikk skal revideres, og det lages en ny regional transportplan.

- Regionale planer gjelder for hele Vestfold. Derfor jobber vi sammen med kommuner, statlige etater, næringsliv og organisasjoner. Det er viktig å møtes for å utveksle erfaringer, og gjennom et gjensidig samarbeid er vi alle med på å stake ut en felles kurs for Vestfold, sier folkehelsesjef Rune Kippersund.

På høstens frokostsamlinger presenterer fagpersoner ny forskning på viktige temaer som går på tvers av arealplan, transport og folkehelse. Fylkeskommunen ønsker at dette skal bidra til nyttige fagmøter mellom sektorer, som hjelp til å se store og viktige samfunnsmål i sammenheng.


Regionale planer sikrer helhetsblikket

En av hovedoppgavene til fylkeskommunen er å utvikle Vestfold-samfunnet. Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og for Vestfolds framtid. De folkevalgte tar veivalg som bidrar til utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirker bruken av Vestfolds arealer, bevarer kulturminner, landskap og miljøkvaliteter.

- I mange sammenhenger er vi en pådriver og en motor for samfunnsutviklingen i vår region. På flere områder har vi regionale planer. Dette er ett av verktøyene fylkeskommunen bruker for å sikre et helhetsblikk på utviklingen i Vestfold. Nå har vi satt i gang en jobb med tre av planene for å gjøre dem til bedre styringsverktøy for kommuner og andre samarbeidspartnere, sier Kippersund.

Emneord: Folkehelse