Lytt til tekst
SØK MENY

Historisk satsing på reiseliv

Vestfold fylkeskommune og Visit Vestfold har signert avtale om kjøp av reiselivstjenester for én million kroner. Målet er å styrke Vestfold som besøksmål og gi besøksnæringen et realt løft.

– Reiseliv er svært viktig for verdiskapingen i regionen og et av våre satsingsområder i fylkeskommunen.  Reiselivsnæringen er med på å styrke identiteten til Vestfold som et attraktivt sted å leve, studere, jobbe og – ikke minst – feriere. 

Besøksnæringen bidrar til å skape store verdier og arbeidsplasser. Det er også en viktig integreringsnæring og er dermed en viktig del av grunnlaget for vår velferd, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Visit Vestfold skal jobbe for å utvikle og styrke Vestfolds attraksjonskraft som besøksmål for privatpersoner og bedrifter. Dette gjøres blant annet gjennom å utvikle opplevelseskonsepter og produkter, og gjøre det enklere for besøkende å planlegge og booke opplevelser.

Hovedformålet er å sikre eksisterende arbeidsplasser, legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen per ansatt innen reiselivs- og besøksnæringen.

Det er også et formål å sikre den generelle profileringen av Vestfold som fylke, øke attraktiviteten og legge til rette for overordnet profilering av fylkets kulturarv og kulturtilbud. Indirekte i dette ligger også at profileringsarbeidet skal bidra å markedsføre Vestfold som et attraktivt sted for verdiskaping, næringsvirksomhet, arbeid og bosetning.

Signering i Slottsfjellstårnet. Venstre foran: Daglig leder Ellen Larsen og regionaldirektør Sverre Høifødt. Venstre bak: Styreleder Per-Eivind Johansen og fylkesordfører Rune Hogsnes

Kystopplevelse hele året

Skjærgård, strender, sol, båtliv, festivaler og sommeridyll; Vestfold er viden kjent som sommerfylke. Den nye avtalen skal også bidra til å forlenge reiselivssesongen gjennom produktutvikling og gi besøksnæringen et kjærkomment løft ellers i året.

– Det er all grunn til å forvente at mange nordmenn og utlendinger vil finne veien til Vestfold også i sommer, og vi ønsker turistene velkommen til oss. Visit Vestfold skal hjelpe besøksnæringen å utvikle nye reiselivskonsepter og produkter som gjør oss mer attraktive gjennom hele året. Det er positivt for reiselivet, samtidig som det skaper positive ringvirkninger for andre deler av næringslivet, sier Hogsnes.

Mer koordinerte

Vestfold har tidligere manglet en felles overgripende struktur for koordinering av reiselivsaktivitetene og felles organisering av næringen. Kraftige endringer i reiselivsnæringen, med økt global konkurranse og digitalisering har stilt krav til bredere tilbudsspekter og spesialisert kompetanse.

Med Visit Vestfold har næringen tatt initiativ og klart å enes om ett reiselivsselskap og en felles reiselivssatsing, noe flere kommuner og fylkeskommunen slutter opp om. Fylket står med det mer samlet og koordinert enn noen gang.

– Vi må bli langt mer synlige, tydelige, og få frem vårt mangfold av tilbud i møtet med våre gjester. Vi har tro på å samle ressursene i ett selskap etablert av og for næringen for felles reiselivssatsing. At Vestfold nå har ett reiselivsselskap for alle, er «historisk», sier daglig leder Ellen Larsen i Visit Vestfold.

Avtalen er ett av hovedtiltakene i handlingsplanen til «Regional plan for verdiskaping og innovasjon» og blir gjort på bakgrunn av en anskaffelse som er bestilt av fylkespolitikerne.  

—Med fylkeskommunen på plass blir Visit Vestfold en nyttig og god arena for samarbeid og strategiske reiselivsdiskusjoner mellom de tunge aktørene i reiselivssektoren i Vestfold. Deltakelsen styrker det overordnede blikket på Vestfold, sammenhengene på tvers av kommuner og enkeltaktører, sier Per-Eivind Johansen, tidligere fylkesordfører og styreleder i Visit Vestfold.

Som del av avtalen lånes domenet www.visitvestfold.com, som Vestfold fylkeskommune eier, ut til leverandøren. Visit Vestfold har med avtalen ansvar for innholdsproduksjon og skal løpende produsere og oppdatere redaksjonelt innhold på nettsiden.

Vestfold har vært et foregangsfylke i forhold til å følge reglene for offentlige anskaffelser på dette området, etter anbefalinger fra Nærings- og fiskeridepartementet.  Andre fylker viser stor interesse for hvordan Vestfold har gjennomført tjenestekjøpet.

Det er satt av én million kroner for 2017 til arbeidet. Det søkes innarbeidet tilsvarende beløp i økonomiplanen 2018 – 2022. Forlengelse av avtalen avgjøres årlig.

 

Emneord: Næring