Lytt til tekst
SØK MENY

Grønt lys for Presterødbakken

Foto: Marita Nilsen
Samferdselsdepartementet har gitt klarsignal for finansiering av prosjektet fv. 311 Presterødbakken i Tønsberg. Finansieringen er basert på fylkeskommunale midler og bompenger.

Det har vært et kapasitetsproblem i Presterøbakken og Presterødkrysset i mange år, og i forbindelse med utbygging på Kilen har problemet økt.
 
- Det er svært gledelig at vi nå kommer i gang med dette prosjektet for fullt. En forbedring av Presterødbakken vil ha mye å si for de som reiser på strekningen daglig, men også for trafikkavviklingen i Tønsberg generelt. For å få til den optimale løsningen for hele Tønsbergregionen, er det viktig at vi også får gjennomført resten av Bypakke Tønsberg, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Det er i dag store køproblemer i Presterødbakken i rushtiden. Noe som skaper problemer for både personbil-, nærings- og kollektivtransporten i området.
 
Utbyggingen omfatter flere tiltak som skal legge til rette for økt kapasitet og bedre sikkerhet for alle trafikantgrupper. Prosjektet omfatter bygging av ny løsning i selve Presterødbakken, med 4 felt hvorav 2 er reservert for kollektiv og 2+. I tillegg skal det bygges ny gang- og sykkelveg på sørsiden av dagens fylkesvei 311 for å bedre forholdene for gående og syklende i tråd med ambisjonene i Bypakke Tønsbergregionen.