Lytt til tekst
SØK MENY

Fylkestinget har vedtatt intensjonsavtalen

Avstemning i fylkestinget der 37 representanter stemmer for intensjonsavtalen, og to representanter stemmer mot. Foto: VFK / Marita Nilsen
I et ekstraordinært møte torsdag kveld, vedtok fylkestinget i Vestfold intensjonsavtalen om ny fastlandsforbindelse til Færder kommune. Avtalen innebærer at det bygges en bruforbindelse.

I romjulen signerte partene i Bypakke Tønsberg-regionen en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse. Avtalen er nå under politisk behandling, og torsdag kveld behandlet fylkestinget saken i et ekstraordinært møte.

Intensjonsavtalen ble vedtatt med 37 mot to stemmer (SV og MDG). Fylkestinget støtter med det intensjonsavtalen som innebærer at det bygges en bru fra Ramberg til Smørberg, med de forutsetningene som er gjengitt i avtalen.

- I dag er jeg lettet, stolt og glad for at vi nå ser ut til å nærme oss en løsning på en veisak som har opptatt fylket i mer enn 30 år, sier fylkesordfører Rune Hogsnes

Intensjonsavtalen er nå vedtatt av Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting. Tønsberg bystyre behandler saken 6. februar. Her får du full oversikt over når avtalen behandles hvor.

Dette er fylkestingets vedtak:

1. Fylkestinget slutter seg til vedlagte intensjonsavtale og legger den til grunn for videre arbeid med Bypakke Tønsberg-regionen og ny fastlandsforbindelse (alternativ 11500 høy bru).

2. Vedtak fattet i fylkestinget 31. mai 2018 (sak 46/18) som ikke er i strid med intensjonsavtalen videreføres. Følgende punkter videreføres:

a. Ny fastlandsforbindelse planlegges med 4 felt og trafikkregulerende tiltak for å begrense vegkapasitet for personbil og stimulere til kollektivtrafikk, sykkel og gange. Type tiltak avklares i neste planfase.

b. Fv. 300 Semslinna planlegges utvidet til fire felt fra Kjellekrysset frem til E18. Sambruksfelt/kollektivprioritering på strekningen vurderes i det videre arbeidet.

c. Regulering etter plan- og bygningsloven av ny fastlandsforbindelse og utvidelse av Fv. 300 frem til E18 igangsettes straks kommunedelplanen for fastlandsforbindelsen er formelt vedtatt av planmyndighetene. Regulering fra Kjellekrysset frem til E18 forutsetter konsekvensutredning.

d. For neste planfase og ved utarbeidelse av bompengeproposisjon skal helheten og tidligere vedtatt innhold i Bypakke Tønsberg-regionen opprettholdes med blant annet en andel til gående, syklende og kollektiv minst på samme nivå som det er lagt til grunn i KVU.

e. Det arbeides videre med 20 års nedbetalingstid og markedsrente som grunnlag for å fastsette bomavgiften.

3. I det videre arbeidet med detaljregulering skal det ses på løsninger som reduserer investeringskostnadene. Dette må ikke gå på bekostning av hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og fremtidige driftsutgifter.

Hva er en bypakke?

En bypakke er et sett med tiltak som skal bedre transportsystemet i et område. I Tønsberg-regionen er det behov for en mer samfunnssikker fastlandsforbindelse fra Færder kommune. I tillegg ventes det en befolkningsvekst som kan gi transport- og miljøutfordringer. Derfor er det satt i gang en samordnet og helhetlig satsing på miljøvennlig og effektiv bytransport og arealbruk.

Bypakke Tønsberg-regionen