Lytt til tekst
SØK MENY

Fylkeskommunen tar regningen

For lovpålagte arkeologiske undersøkelser

Fylkeskommunen er i gang med et pilotprosjekt der kostnadene for arkeologiske registreringer av enkelte utviklingsområder dekkes av det offentlige.

Dette er et helt nytt i norsk sammenheng, og målet er blant annet å skape forutsigbarhet for kommunene, utbyggerne og innbyggerne i Vestfold

Fylkeskommunen i front

I regional plan for bærekraftig utvikling (RPBA) legges det opp til at hovedvekten av all vekst i Vestfold, særlig knyttet til boligutbygging, skal skje innenfor det som kalles langsiktige utviklingsgrenser (LUG).

Når et område bygges ut sier loven at det alltid må avklares om det finnes arkeologiske kulturminneinteresser og om disse eventuelt kan fjernes, for at en tiltakshaver skal få tillatelse til å bygge der. I dag er det tiltakshaver selv som må bekoste dette.

For å tilrettelegge for og stimulere til vekst innenfor LUG-områdene, har Vestfold fylkeskommune igangsatt et pilotprosjekt der kostnadene for arkeologiske registreringer av slike utviklingsområder i sin helhet dekkes av det offentlige, her fylkeskommunen.

Dette er et helt nytt i norsk sammenheng.

Forutsigbart

Fylkesordfører Rune Hogsnes var onsdag ute for å se nærmere på et stort planlagt utbyggingsområde på Tenvik rett sør for Larvik.

- Dette er et veldig spennende pilotprosjekt som kan gjøre at det blir enklere, billigere og mer forutsigbart for kommunene, utbyggerne og innbyggerne i Vestfold, kommenterte Hogsnes.

Pilotprosjektet er finansiert gjennom Regionalt utviklingsfond, og gjennomføres av Vestfold fylkeskommune i tett samarbeid med Larvik og Tønsberg kommuner. Det er kommunenes behov for utvikling som styrer hvilke områder som omfattes av ordningen.

Vi håper å se følgende gevinster av ordningen:

Tiltakshavere stimuleres til å starte opp byggeprosjekter i områder hvor kommunen ønsker vekst.

  • Utbyggingsprosjekter som er viktige for kommunens utvikling kan gjennomføres uten å vente på arkeologisk registrering
  • Saksgangen blir mer effektiv
  • Kostnader til arkeologisk registrering påvirker ikke kommunens utvikling

Ordningen skal evalueres i løpet av 2017 og kan bli permanent fra 2018. Permanent ordning vil inkludere alle kommunene.