Lytt til tekst
SØK MENY

Fylkeskommunen støtter private klimatiltak i Vestfold

Møneretning, takvinkel og terrengformer avgjør hvor egnet et tak er for å produsere solstrøm eller solvarme. Rødt viser meget gunstige muligheter, blått det motsatte. Kilde: solkart.no
Til sammen 1,6 millioner fordeles nå til 11 gode prosjekter. I år var kravet til innovative løsninger skjerpet. For tredje år på rad støtter Vestfold fylkeskommune private initiativ for å etablere lokale, fornybare energiløsninger i privatboliger eller virksomheter.

Årets innovative løsninger

Trenden er at det gjelder å fange den gratis energien vi får fra sola. Alle de elleve søkerne som fikk innvilget støtte ønsker å bygge solcelleanlegg – altså produksjon av solstrøm. Et at anleggene skal i tillegg bygge solfangeranlegg for å produsere solvarme til oppvarming og tappevann. En søknad inneholdt også oppføring av en vindturbin – ei vindmølle som skal supplere strømforsyningen når sollyset ikke strekker til.

Det innovative momentet er gjennomgående at den produserte strømmen skal kunne lagres i en batteribank. Da kan strømmen rasjoneres til tider på døgnet og året som ikke har god innstråling av sollys. Batterilagring vil også bidra til å redusere effekttopper når forbruket er stort. To av søkerne peker på at solstrøm skal brukes til lading av elbil via batteribanken.

Det er fem privatpersoner som får tilskudd, og seks firmaer eller virksomheter. Det er verdt å merke seg at hele fire av disse er gårdsbruk som deltar i Vestfold Bondelags prosjekt «Sol på låvetak».

Søkerne

Innen søknadsfristen kom det inn i alt 30 søknader – 19 fra privatpersoner og 11 fra bedrifter og virksomheter. Samlet søknadssum var på 3,35 millioner kroner, til prosjekter som er kostnadsberegnet til 10 millioner.

Generelt for de som ikke nådde opp til tildeling var at søknadene kun gikk på etablering av solcelleanlegg på privatboliger. Her vises det til at Enova har en rettighetsbasert tilskuddsordning for privatpersoner til slike etableringer. For virksomheter er det ingen slik ordning i Enovas støtteportefølje.

Andre søknader som ikke nådde opp var forprosjekter på vindenergi, bergvarme, ny type solfanger og resirkulering av bioavfall.

Tilskuddsordningen

Hovedutvalg for klima-, energi og næring etablerte ordningen i 2016. Målet med tilskuddsordningen er å støtte investeringer som stimulerer til økt utvikling og bruk av fornybar energi i Vestfold. Prosjekter som har ett eller flere innovasjonselementer i seg vil bli prioritert.

De som kan søke om pengestøtte er privatpersoner, bedrifter inklusive gårdsbruk, borettslag, sameier, og ideelle organisasjoner.

Støtte fra ordningen gis som tilsagn på inntil 50 % av totalkostnaden og maksimalt 150.000 kroner for gjennomføring av prosjektet. Tilsagnet utbetales mot rapport og regnskap.

Ordningen videreføres i 2019

Hovedutvalg for klima-, energi og næring foretok tildelingen i sitt møte 21. november. Samtidig besluttet de å videreføre ordningen i 2019 med 2 millioner kroner i potten.

Søknadsfristen for 2019 kunngjøres over nyttår, blant annet på dette nettstedet.