Lytt til tekst
SØK MENY

Fortsatt usikkerhet rundt kulturminner

Overordnet styringsgruppe er det overordnede styringsorganet i Bypakke Tønsberg-regionen. Her sitter politiske representanter fra hver av kommunene og fylkeskommunen, i tillegg til sentrale fagpersoner. Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
Ligger det kulturminner i sjøbunnen i Byfjorden, i traseen for en mulig senketunnel? Det har vært et tema i arbeidet med ny fastlandsforbindelse fra Færder. Nå er bunnen kartlagt, uten å gi svar.

Det har vært knyttet usikkerhet til eventuelle arkeologiske funn ved bygging av en senketunnel mellom Færder og Tønsberg. Overordnede styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen besluttet derfor å be om en skanning av sjøbunnen.

Nå er resultatene klare. Det er ikke funnet kulturminner, men traseen for en mulig senketunnel er likevel ikke friskmeldt. Usikkerheten knyttet til om det ligger kulturminner i traseen er den samme som før kartleggingen.

Årsaken er et tykt lag med sedimenter, så skanningen nådde ikke dypt nok ned i grunnen. I tillegg er kun halve traseen skannet. Den andre halvdelen ligger for grunt til at båten med skanningsutstyr kom til, så her må det brukes andre metoder for å undersøke bunnen.

Her finner du rapporten fra skanningen

- Vi hadde selvsagt ønsket oss tydeligere svar, men når det ikke viste seg å være mulig, må vi jobbe videre for å finne andre løsninger. Partene skal igjen møtes hos fylkesmannen 20. november for å diskutere ny fastlandsforbindelse fra Færder, sier Rune Hogsnes (H), leder i overordnet styringsgruppe og fylkesordfører i Vestfold.

Veien videre for fastlandsforbindelsen

I mai var valg av løsning for ny fastlandsforbindelse fra Færder oppe til politisk behandling i Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkesting. De folkevalgte organene vedtok ulike veiløsninger etter at Tønsberg og Færder gikk for tunnel, mens det ble flertall for bru i Vestfold fylkesting.

Fylkesmannen i Vestfold har påtatt seg rollen som prosessveileder når partene diskuterer hvordan man skal komme i mål med ny fastlandsforbindelse.

Møterekken hos fylkesmannen er i gang og det neste møtet avholdes tirsdag 20. november. Her finner du referater og sakspapirer fra møtene. 

Fylkestinget vedtok i sitt september-møte, at dersom møtene hos fylkesmannen ikke resulterer i en enighet, skal arbeidet med en regional plan igangsettes. 

Hva er en bypakke?

En bypakke er et sett med tiltak som skal bedre transportsystemet i et område. I Tønsberg-regionen er det behov for en mer samfunnssikker fastlandsforbindelse fra Færder kommune. I tillegg ventes det en befolkningsvekst som kan gi transport- og miljøutfordringer. Derfor er det satt i gang en samordnet og helhetlig satsing på miljøvennlig og effektiv bytransport og arealbruk.

Bypakke Tønsberg-regionen