Lytt til tekst
SØK MENY

Vi vil effektivisere og forenkle kulturminneforvaltningen

Foto: Rune Nordseter
Vestfold fylkeskommune arbeider målrettet med å effektivisere, forenkle og utvikle kulturminneforvaltningen.

Denne filmen viser hvorfor det er nødvendig å ta grep for å endre kulturminneforvaltningen i Norge. Dagens forvaltningssystem er unødvendig komplisert, og ting tar lengre tid enn nødvendig.

Hvorfor er det slik? Årsaken er at forskriften som fordeler ansvar og oppgaver innenfor kulturminneforvaltningen – den såkalte ansvarsforskriften – inneholder en rekke unntak.

Unntakene gjør at likeartede oppgaver blir fordelt mellom flere aktører i forvaltningen, noe som både er tid- og ressurskrevende. Situasjonen gjør også at det er vanskelig for brukere å ha oversikt over hvilket forvaltningsorgan som til enhver tid er rette myndighet i en sak.

 En ny ansvarsforskrift med færre unntak er viktig for å etablere et mer brukervennlig system.

Må gjøres nå

Stortinget har bestemt at ansvar og oppgaver innenfor kulturminneforvaltningen skal overføres fra statlig til regionalt nivå i forbindelse med regionreformen.

Klima- og miljødepartementet har sendt et forslag til ny ansvarsforskrift ut på høring. Høringsfristen er 21. juni.

Vi i Vestfold fylkeskommune synes ikke departementets forslag går langt nok i å forenkle dagens system. Dersom du er enig med oss, er det viktig at du lar din stemme bli hørt!

Vi har utarbeidet et eget forslag til ny ansvarsforskrift. Endringene vi foreslår vil gi økt demokrati, mindre byråkrati og raskere saksbehandling – noe både Vestfolds og Norges befolkning er tjent med.

Høringsforslaget

Et nytt forslag er nå ute til høring, hvor det foreslås at en rekke oppgaver overføres til de nye fylkeskommunene. Det er positivt!

Noe av det som er problematisk, er at høringsforslaget også innfører en ny kategori kulturminner av «særlig stor nasjonal verdi». Kulturminner i denne kategorien skal listeføres med bakgrunn i kriterier utarbeidet av Riksantikvaren. Direktoratet skal ha ansvar for å forvalte kulturminnene, og for å fjerne eller legge til kulturminner på listen.

Forslaget innebærer at det innenfor alle ansvarsområder som legges til fylkeskommunene, kan det komme nye unntak: kulturminner av «særlig stor nasjonal verdi» som ikke skal forvaltes av de nye fylkeskommunene, men av Riksantikvaren.

En slik ordning vil ikke bidra til å forenkle kulturminneforvaltningen, men til å gjøre den mer komplisert. En egen liste med kulturminner av «særlig stor nasjonal verdi» vil indirekte også devaluere de nasjonalt viktige kulturminnene som ikke kommer med på listen.

Du kan lese høringsforslaget og gjøre deg opp din egen mening her: 

Lenke til regjeringen.no

Vårt forslag 

Vestfold fylkeskommunes forslag til endret ansvarsforskrift inneholder ingen strukturelle endringer av betydning. Forvaltningsansvaret i kulturminnesaker er i dag fordelt mellom Riksantikvaren, fylkeskommunene og landsdels- og sjøfartsmuseene. Alle disse institusjonene består. Det er utelukkende fordelingen av ansvar og oppgaver mellom organene som endres.

Forslaget legger opp til at Riksantikvaren fortsatt skal være fredningsmyndighet og klageorgan for vedtak fattet i regionene,at direktoratet skal ha innsigelsesmyndighet etter gitte kriterier og at det skal sikres adgang til å hente inn saker dersom viktige nasjonale kulturminner eller kulturmiljøer er truet.

Det er viktig at direktoratet utgjør en slik sikkerhetsventil i den samlede kulturminneforvaltningen, slik at det kan gripe inn dersom faglige kulturminnehensyn ikke blir ivaretatt.

Den store endringen som forslaget medfører er at myndighet og oppgaver flyttes fra statlig til regionalt nivå, slik at alt førstelinjeansvar i forvaltningssaker samt myndighet til å dispensere fra kulturminneloven legges til fylkeskommunen og sjøfartsmuseene.

En slik desentralisering vil føre til økt demokratisering, og den vil gi Riksantikvaren mulighet til videreutvikle og styrke sin rolle som direktorat, det vil si som rådgivende og utøvende faginstans. Den viktigste konsekvensen av en slik ordning er likevel at man får en enklere, mer oversiktlig og mer effektiv kulturminneforvaltning.

Det blir færre unntak å forholde seg, større konsentrasjon av myndighet og færre ledd i saksbehandlingen.

Vårt forslag til ny ansvarsforskrift innebærer følgende endringer:

  • Riksantikvaren endres til et direktorat uten førstelinjeansvar.
  • Riksantikvaren har vedtaksmyndighet til å frede og av-frede kulturminner.
  • Riksantikvaren er klageorgan.
  • Fylkeskommunen overtar alt førstelinjeansvar for kulturminner på land.
  • Fylkeskommunen overtar alt ansvar for dispensasjon fra kulturminneloven på land.
  • Fylkeskommunen registrerer, undersøker og graver ut arkeologiske kulturminner i saker av begrenset omfang.
  • Kulturhistorisk museum undersøker og graver ut arkeologiske kulturminner i saker av stort omfang.
  • Sjøfartsmuseene overtar alt førstelinjeansvar for saker under vann.
  • Sjøfartsmuseene overtar alt ansvar for dispensasjon fra kulturminneloven under vann.

 

 

Forslag til ny ansvarsforskrift

Her kan du lese Vestfold fylkeskommunes forslag til ny ansvarsforskrift.

Emneord: Kulturarv