Lytt til tekst
SØK MENY

Viderefører den grønne satsingen

Foto: Birgitte Tørnby
I dag legger fylkesrådmann Øyvind Sørensen frem det siste budsjettforslaget for Vestfold fylkeskommune før nytt fylke ser dagens lys i 2020.

Historiens siste budsjettforslaget for Vestfold fylkeskommune ble offentliggjort i dag i forkant av fylkestingets møte.  Forslaget innebærer en klar prioritering av skole, samferdsel og «grønne valg». Det er funnet rom for en ytterligere satsing på kollektivtrafikk og utdanning ved omdisponering av budsjettmidler. 

Det samlede investeringsbudsjettet for 2019 er på 218 millioner, mens det samlede driftsbudsjettet er på 2.445 milliarder. Total gjeld er på 3.02 milliarder.

Budsjettforslaget finner du her (PDF)

Solid grunnlag for nytt fylke

Fylkesrådmannen er opptatt av å skape et godt utgangspunkt for prosessen med å bygge Vestfold og Telemark fylkeskommune.

 -  Vi går inn i vår siste budsjettperiode med et bufferfond på nesten 300 millioner, det danner et solid grunnlag for det nye fylket, sier fylkesrådmann Øyvind Sørensen.

Budsjettforslaget skal behandles av fylkestinget i desembermøtet.

Grønne og trygge transportvalg

Økonomiplanforslaget inneholder betydelige investeringer som skal resultere i bedre og sikrere trafikkløsninger for bilister, busspassasjerer, syklister og gående, samtidig som flere av prosjektene vil bidra til bedre lokalmiljøer.

Spesielt er dette knyttet til gang- og sykkelveger, omlegging av fylkesvegen gjennom sentrum av Holmestrand, omlegging av fylkesvegen i Sande (Klokkerjordet) og bedre fremkommelighet i Presterødbakken i Tønsberg.

Fra 2010 har rammene økt med nesten 50% til kollektivtrafikken og dette er en dobbel økning av rammen sammenlignet med andre formål.

Best i Norge på sykkelvei

Vestfold fylke har allerede størst andel av gang- og sykkelveger i Norge og årets forslag til budsjett vil forsterke dette. Denne satsingen, sammen med en klar prioritering av kollektivtrafikken det siste tiåret, legger til rette for at innbyggerne kan ta «grønne» og trygge transportvalg.

De største prosjektene i handlingsprogrammet for 2018-2021:

  • Omlegging av fylkesveg - Fylkesveg 313 Klokkerjordet, Sande – 100 millioner  
  • Gang- og sykkelanlegg - Fylkesveg 301 Grevle-Skårabk./Berg-Søndersr. – 90 millioner
  • Gang- og sykkelanlegg - Fylkesveg 35 Ås-Linnestad, Tønsberg – 54 millioner  
  • Gang- og sykkelanlegg - Fylkesveg 255 (Sportsv.-Ringv.) krokemovegen, Sandefjord – 45 millioner
  • Gang- og sykkelanlegg - Fylkesveg 310 Nykirke-Søndre Vegge, Horten – 36 millioner
  • Gang- og sykkelanlegg og kryss Fylkesveg 303 Hystadvn./Haukevn., Sandefjord  – 30 millioner

Grønn profil videreføres

Det har de siste årene vært en klar grønn profil i vedtatte budsjetter. Horten videregående skole vil i 2019 bli ferdigstilt som et plusshus med «Breeam Nor outstanding» standard.

Biogass benyttes på bussene og budsjettrammene til kollektivtrafikken økes ytterligere med årlig 7,5 millioner kroner. Dette kommer som et tillegg til at kollektivtrafikken er blitt prioritert gjennom flere år. Av fylkesveginvesteringene går over halvparten til bygging av gang- og sykkelveger.

I tillegg til nye skoler i Larvik og Tønsberg er det gjennomført en rekke mindre nybygg- og rehabiliteringsprosjekter som reduserer karbonutslippene. I hovedsak er dette tiltak i skolene, men også tiltak til kulturbygg og fylkeshuset. Dette bidrar til at Vestfold har moderne bygninger med lavt klimautslipp, som også gir gode arbeidsforhold for elever og ansatte.

Satsing på utdanning gir resultater

Tall fra Skoleporten viser at 73,6% av elevene fra 2012-kullet fullførte og besto etter 5 år. Resultatene har hatt positiv utvikling over tid og er et resultat av systematisk og godt arbeid i hele perioden. Systematisk og kunnskapsbasert utviklingsarbeid, regional plan for helhetlig opplæringsløp og satsingen på 4-årsløpet har vært viktige elementer i det systematiske arbeidet.

Utdanningsprosjekter med ny bevilgning:

  • Horten vgs – nybygg. Byggingen av ny Horten videregående inkludert tannklinikk startet i mai 2017 og har mål om å være ferdig til bruk fra skolestart 2019. Total budsjettramme for prosjektet er 765,7 mill. kroner inkludert prisstigning frem til august 2018. Budsjettramme for 2019 er 111 mill. kroner med tillegg av overført mindreforbruk fra 2018.
  • Sandefjord vgs – oppgradering. I økonomiplanen for 2017-2020 ble det innarbeidet 200 millioner kroner til et rehabiliteringsprosjekt for Sandefjord videregående skole. Arbeidet med et skisseprosjekt ble ferdigstilt i 2018. Gjennom dette arbeidet er det avklart at det ikke er mulig å innfri målsettingene med en rehabilitering innenfor en ramme på 200 millioner kroner. Arbeidet med prosjektet pågår, og fylkesrådmannen foreslår å utvide rammen for prosjektet fra 200 til 605 millioner kroner.
  • Skiringssal folkehøgskole – oppgradering. Skolen har behov for å oppgradere internatene og skolens kjøkken til dagens krav og standard. Investeringen på 20 millioner kroner må finansieres med låneopptak.
  • Investeringer – diverse skoleprosjekter. «Diverse skoleprosjekter» har hatt en årlig bevilgning på 7,5 millioner kroner som disponeres av Hovedutvalg for utdanning. På bakgrunn av det omfattende investeringsprogrammet for skoler, legger fylkesrådmannen til grunn at det er tilstrekkelig å videreføre den årlige investeringsrammen på kr 7,5 millioner kroner i perioden 2019-2022.