Lytt til tekst
SØK MENY

Felles og forpliktende utvikling

Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold

Fylkestinget vedtok i dag Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold 2017 – 2022.
Planen har til hensikt å etablere et felles, forpliktende grunnlag for utvikling av videregående opplæring i skole og bedrift.
- Det er en stor dag i dag! Vi har vedtatt en veldig god plan som vil være et viktig verktøy blant annet for å samhandle på tvers av institusjonene i fylket vårt, sa leder av hovedutvalg for utdanning Bjørn Kristian Svendsrud under behandlingen.
Svendsrud understreket også at det er nå det virkelige arbeidet starter:
- Det er viktig at alle aktører bidrar til at tiltakene i planen gjennomføres. Èn ting er å vedta planen, men det er nå arbeidet starter med å gjennomføre tiltakene, sa han.
 Lenke til saksfremlegget


Lærende organisasjoner


Planen bygger på forskning om hva som påvirker læring, og hva som skal til for å utvikle lærende organisasjoner. Videre definerer planen fem strategiområder som er særlig viktige for å nå hovedmålsettinger for videregående opplæring:

 1. Profesjonsutvikling
 2. Livsmestring
 3. Digital kompetanse
 4. Matematikk
 5. Det 4-årige løpet


Planen skal ses i sammenheng med Regional plan for helhetlig opplæringsløp, Budsjett- og økonomiplanen og tilstandsrapporten for videregående opplæring.


Hva lykkes vi med?


Planen gir også informasjon om hva videregående opplæring i Vestfold lykkes godt og mindre godt med ved å presentere nå-situasjonen og beskrive ønsket situasjon med utgangspunkt i hvilken kompetanse ungdom og voksne behøver for å kvalifisere seg til framtidas yrkes-, samfunns- og privatliv.
Utdanningsdirektør Lisebth Eek Svensson gleder seg til å ta fatt på arbeidet med å følge opp planen:
-  Strategiplanen gir retning til vårt felles utviklingsarbeid. Første skritt er å sikre godt eierskap blant alle ansatte og sikre felles forståelse for hvor vi er og hva vi skal. Nå må vi evne å prioritere blant mange gode og viktige tiltak, og se vårt arbeid i et fem-års perspektiv. Nå begynner vårt felles arbeid, det gleder jeg meg til, forklarer Svensson.


Mulighet for alle – vekst for den enkelte


Strategiplanen for videregående opplæring tar utgangspunkt i visjonen, verdiene og samfunnsoppdraget til Vestfold fylkeskommune.
Visjonen Sammen om Vestfolds framtid gir tydelig retning for alle som er knyttet til videregående opplæring. Den fylkeskommunale videregående opplæringen har formulert sin visjon slik: Mulighet for alle – vekst for den enkelte.


I strategiplanen blir visjonen konkretisert slik:

 • Vi realiserer de unge og voksnes potensial for læring.
 • Vi utvikler de kompetansene unge og voksne vil trenge i framtida for å lykkes som yrkesutøvere og samfunnsborgere.
 • Vi bidrar til at unge og voksne vil mestre livet.
 • Vi bidrar til økt verdiskapning, et levende demokrati og bærekraftig utvikling.
 • Vi bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.


Hovedmålsetninger


Visjonen realiseres ved følgende hovedmålsettinger i perioden 2017-2022 for videregående opplæring i skole og bedrift:

 1. forbedre læringsresultater for alle
 2. øke andelen som fullfører og består videregående opplæring
 3. øke opplevelsen av livsmestring


Den samlende kompetansen i Vestfold fylkeskommune må brukes for å nå disse målene. For videregående opplæring som helhet er ambisjonen å øke grad av måloppnåelse hvert år i strategiperioden.
Tallfesting av de tre hovedmålene gjøres på virksomhets- og avdelingsnivå fordi virksomhetene har ulik grad av måloppnåelse, og fordi det er mange faktorer som er med på å avgjøre i hvilken grad disse målene blir nådd. Resultatene vurderes i lys av de politiske vedtatte resultatmålene.

Emneord: Utdanning