Lytt til tekst
SØK MENY

Er byen attraktiv for vestfoldinger?

Våre små og mellomstore byer er den viktigste plassen for handel og lokalisering av arbeidsplasser i Vestfold. Men hva skal til for at vi innbyggere prioriterer byen når vi skal velge arbeidssted, bosted, møteplass, handels- og opplevelsessted?

Dette er et sentralt spørsmål å besvare for alle som vil skape levende og attraktive byer og tettsteder i fylket vårt. Gjennom historien har byene skiftet karakter i takt med samfunnsutviklingen. Nå står bylivet igjen overfor endringer. Handelen finner nye former og kjøpesentre trekker folk vekk fra bygatene.

- Vestfold sakker akterut når det gjelder verdiskaping. Byene og tettstedene er viktige for verdiskapingen når de er attraktive og levende, men det er ikke helt sånn nå. Vi må legge et bedre grunnlag for vekst og utvikling, og samtidig å ta vare på naturkvalitetene i fylket vårt, sier fylkesrådmann Egil Johansen.

Vestfold fylkeskommune er i gang med å revidere den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). I samspill med kommuner, statlige etater, næringsforeninger og andre interessegrupper oppdateres og spisses planen. RPBA skal bli et enda bedre verktøy for byutvikling og næringsutvikling, og vern av matjorda i fylket vårt.

Byutvikling er svaret på mye

Bærekraftig byutvikling handler om å dekke de behov og ønsker dagens innbyggere har, uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. En god by for alle innbyggerne er målet, og at det å bo bymessig og dele felles arealer og offentlige rom har en høy verdi.

- I Vestfold har vi en felles og forpliktende politikk for hvordan vi skal bruke arealene i fylket fram mot 2040. RPBA legger føringer for kommunene på flere områder, og den understreker at byutvikling er svaret på mange utfordringer innen bærekraftig arealpolitikk. Planen skal fungere som et verktøy for å fortette byene og verne matjorda i fylket vårt, sier Johansen.

Fylkestinget behandlet planprogrammet

Den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) har lagt føringer for kommuneplaner i Vestfold siden 2013. Nå er det nødvendig å oppdatere og spisse innholdet, og planen er under revidering.

- RPBA skal bli et bedre verktøy for kommuner, fylkeskommune og statlige etater i arbeidet med å legge til rette for næringsutvikling og byutvikling, og vern av matjorda i fylket vårt. For næringslivet skal RPBA bidra med større forutsigbarhet og enklere saksbehandling. Dette er en plan for hele Vestfold, og derfor involverer fylkeskommunen alle som skal bruke planen, i prosessen med å revidere den, sier fylkesrådmann Egil Johansen.

I juni fastsatte fylkestinget planprogrammet for revideringen av RPBA. Et planprogram gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. I følge plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram for alle regionale planer.

Interessert i å lese mer?

Her finner du informasjon om regionale planer

Emneord: Areal