Lytt til tekst
SØK MENY

Enige om oppgavefordelingen

Fylkesordfører Rune Hogsnes. Foto: Dag G. Nordsveen
Det ble i går ettermiddag klart at det fortsatt er flertall på Stortinget for å gjennomføre regionreformen. Samtidig presenterte regjeringspartiene og KrF en liste på femti oppgaver som de foreslår at fylkeskommunene overtar.

–  Dette er en demokratireform, og nå flyttes oppgaver inn i fylkene. Her er det både nye oppgaver, og oppgaver vi allerede har. Det er ingen tvil om at vi nå vi få større mulighet til å være den utviklingsaktøren Stortinget forventer at vi skal være, kommenterte Rune Hogsnes, leder av fellesnemnda.

KrF forpliktar seg gjennom avtalen til å støtte forslaget om å slå saman Finnmark og Troms, samt opprettinga av Viken.

Nærmere innbyggerne

De fire partiene la på pressekonferansen frem et dokument som beskriver hvilke oppgaver som overføres fra statlig til regionalt nivå. Regjeringen legger frem oppgavemeldingen som varslet 19. oktober. Det kan kun gjøres endringer i forslaget dersom alle de fire partiene er enige.

Lenke til avtaledokumentet

Målet med regionreformen er å flytte makt fra sentralt hold og ut til regionene. Det innebærer at fylkeskommunene vil få en rekke nye oppgaver og at flere statlige arbeidsplasser flyttes ut i regionene. Færre fylkeskommuner skal på sikt føre til færre ansatte i administrative stillinger, færre heltidspolitikere på regionalt nivå og mer ressurser til tjenester som kommer innbyggere og næringslivet til gode.

Klima og miljø

De nye fylkeskommunene skal få et større ansvar i miljø- og klimapolitikken, blant annet ved at klimamålene integreres i fylkeskommunene og kommunene sin planlegging etter plan- og bygningsloven. Alle oppgaver hos Fylkesmannen som innebærer politisk skjønn innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, overføres til fylkeskommunene.

Integrering

De nye fylkene skal få et større ansvar på integreringsområdet og et særlig ansvar for å kvalifisere innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov.

Næringsutvikling

Fylkeskommunene skal styrkes som næringspolitisk aktør ved at oppgaver flyttes fra SIVA og Innovasjon Norge til fylkeskommunene. Det vurderes om ansvaret for virkemidler knyttet til småbedrifter og lokale og regionale formål skal overføres til regionene.

Barnevern og folkehelse

Det skal utredes om en overføring av oppgaver i barnevernet fra BUFETAT til fylkeskommune vil bidra til å styrke tilbudet til utsatte barn og familier.

Folkehelseporteføljen som i dag ligger hos Fylkesmannen skal overføres til fylkeskommunen, med unntak av tilsynsoppgaver og midler som direkte supplerer kommunenes inntektssystem. Disse bør forvaltes helhetlig av staten.

Samferdsel

Når det gjelder samferdsel skal fylkeskommunen få ansvar for planlegging, bygging, vedlikehold og drift av egne veier, samt ansvaret for de statlige fiskerihavnene og kjøp av innenlandske flyruter.