Lytt til tekst
SØK MENY

En plan med offensive kulturambisjoner

Fylkesordfører Rune Hogsnes og leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, Ellen Eriksen, mener ny Strategisk kultur- og idrettsplan gir en tydelig retning for hvordan Vestfold ønsker å satse på kulturfeltet inn i fylkessammenslåingen med Telemark fra 2020.
I desember vedtok fylkestinget ny Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold, som beskriver fylkeskommunens satsing på kulturfeltet de neste fire årene. – En plan med offensive ambisjoner på kulturens vegne, mener fylkesordfører Rune Hogsnes. Nå er den trykte planen klar for distribusjon.

Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold (SKP) er det viktigste verktøyet fylkeskommunen har for å bidra til å utvikle kulturlivet i fylket. SKP 2019-2022 er den femte i rekken, og det er Vestfold-kunstneren Svein Nyhus som står bak illustrasjonene i planen.

Kultur som utviklingskraft

Kulturbegrepet i SKP inkluderer alle kunst- og kulturuttrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek og kulturarv. SKP er inndelt i to hoveddeler: En strategisk del, og en handlingsdel med tiltak innenfor kultursektorens seksjoner. Mål og strategier bygger videre på planen fra 2015-2018, og visjonen «kultur bygger og beveger samfunnet» ligger til grunn for tenkningen i planen.

- SKP uttrykker offensive ambisjoner på kulturens vegne, og målsettingen med planen er at kultur skal være en synlig og betydningsfull utviklingskraft i Vestfold. Dette skal realiseres gjennom at kulturfeltet med sine satsinger, virkemidler og tilbud skal nå flere mennesker, prege by- og stedsutviklingen og skape stolthet og tilhørighet, sier fylkesordføreren.

Fylkeskommunens rolle som en regional utviklingsaktør står sentralt.

- Vi skal realisere planen gjennom å være en god utviklingspartner for våre samarbeidspartnere i kommuner, organisasjoner og foreninger. Vi skal også på eget initiativ bidra til utvikling av nye satsinger på kulturfeltet, slik vi eksempelvis har gjort med Padleled Vestfold og Sommerles-kampanjen. Et slikt eksempel i ny SKP er tiltaket om å videreutvikle satsingen på vikingtid i Vestfold, gjennom blant annet å revidere «Helhetlig attraksjonsstrategi for vikingtidsformidling». Her vil det kunne skje mye spennende i årene fremover, mener Hogsnes.

Bred involvering

SKP har blitt til gjennom en bredt anlagt prosess med mange involverte. Det har vært gjennomført samlinger med bred deltakelse fra kulturlivet og alle kommunene i Vestfold, og planen har vært ute på høring. Totalt kom det inn 19 fyldige høringsbesvarelser. Leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, Ellen Eriksen, er glad for at SKP vekker interesse og engasjement.

- SKP er en plan for fylkeskommunens innsats på kulturfeltet, men felles for mange av tiltakene i planen er at de kun kan realiseres i samarbeid med andre. For fylkeskommunen som en regional utviklingsaktør er det viktig å ha en god dialog med våre samarbeidspartnere om innretningen av planen, for å sikre at tiltakene faktisk er gjennomførbare. Høringsuttalelsene viser at SKP har en viktig betydning for aktørene på kulturfeltet i Vestfold, mener hun.

Alle høringsinnspillene er blitt vurdert, og flere er tatt inn i planen direkte eller indirekte. Flere innspill omhandlet det nye fylket Vestfold og Telemark, og tas med i arbeidet når det skal utarbeides strategier for kulturfeltet i det nye fylket fra 2020.

Tydelig retning inn i nytt fylke

Blant de mange høringsbesvarelsene som kom inn på SKP 2019-2022, var en svært positiv uttalelse fra Telemark fylkeskommune - som uttrykker bred støtte til planens satsingsområder.

- Når Vestfold og Telemark blir ett fylke fra 2020 vil det være naturlig å starte en prosess med å utarbeide en felles plan for det nye fylkets satsing på kulturfeltet. SKP uttrykker retningen Vestfold ønsker å ha på vår satsing inn i sammenslåingen. Det er selvsagt gledelig at Telemark ønsker å videreføre mange av våre satsinger. SKP vil, sammen med Telemarks strategiske kulturplan, danne grunnlaget når vi skal definere våre felles satsingsområder på kulturfeltet fra 2020, sier Eriksen.

Gjennom tiltakene i SKP, skal fylkeskommunen bidra til at infrastrukturen for kultur i Vestfold forbedres, slik at flere får muligheten til kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet i sin hverdag.

Den trykte planen blir sendt ut til alle kommuner i Vestfold, og er tilgjengelig for fylkeskommunens øvrige samarbeidspartnere og andre interesserte på forespørsel. Ta kontakt med Frank Tindvik på e-post: frankt1@vfk.no dersom du ønsker den tilsendt.

 

Strategisk kultur- og idrettsplan 2019-2022 kan lastes ned elektronisk her