Lytt til tekst
SØK MENY

Dialog om utviklingen av Vestfold

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, snakket i sitt foredrag om sosial bærekraft som en grunnpilar i stedsutviklingen. Det betyr å ta hensyn til de menneskelige behovene i planleggingen.
Vi må se på temaene folkehelse, næringsutvikling, transport og byutvikling i Vestfold i sammenheng. Det var én av konklusjonene da 150 personer møttes til dialogkonferanse.

Vestfold fylkeskommune har sparket i gang et arbeid for å gjøre fylkesplanene for bærekraftig arealpolitikk, transport og folkehelse til bedre styringsverktøy i samfunnsutviklingen for kommuner og andre samarbeidspartnere. Torsdagens dialogkonferanse er et ledd i dette arbeidet.

- De regionale planene skal finne løsninger på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå. Selv om de regionale planene utformes av Vestfold fylkeskommune, så er de ikke til for fylkeskommunen. Derfor må planene lages i fellesskap. Det er også viktig å huske at planene er til for enkeltmennesket, sa fylkesordfører Rune Hogsnes (H), da han åpnet dialogkonferansen.

Samspill og samarbeid

Dialogkonferansen i Sandefjord samlet 150 deltakere. Kommunene og fylkeskommunen deltok med fagfolk og politikere. Næringslivet var godt representert. Til stede var også statlige etater som Fylkesmannen, Statens vegvesen, Bane NOR og Jernbaneverket, i tillegg til interesseorganisasjoner.

- Vi opplever nok en gang at det å samle de ulike samfunnsaktørene i Vestfold til å drøfte aktuelle problemstillinger, er veldig konstruktivt. Det offentlige og private forstår hverandres roller ganske godt i Vestfold. Det er et fint utgangspunkt for å få til det som er viktig, nemlig samspill og samarbeid, sier plansjef Linda Lomeland i Vestfold fylkeskommune.

Bærekraftig utvikling av Vestfold

Tema for konferansen var hvordan skape gode rammer for bærekraftig bolig- og næringsutvikling og miljøvennlig mobilitet? Og hva skal til for å skape levende og attraktive byer og lokalsamfunn som fremmer trivsel og folkehelse? Her er programmet for dialogkonferansen.

Det er få enkle svar på spørsmålet om hvordan vi skal planlegge for å skape et godt Vestfold-samfunn også fremover.

- Vi kommer stadig nærmere svarene desto mer kunnskap og kompetanse vi får. Men når vi snakker om samfunnsutvikling, med temaene folkehelse, næringsutvikling, transport, byutvikling, må vi nok innse at alt henger sammen. Det er når vi ser temaene i sammenheng, at det blir spennende, sier Lomeland, og utdyper hva hun mener:

- Vi ser for eksempel at man får mye gevinst på alle disse temaene ved å samlokalisere de viktigste tjenestene i byer og tettsteder. Klarer vi å få til byer og tettsteder som består av boliger, arbeidsplasser, kulturtilbud og møtesteder, da klarer vi å bygge et samfunn der flest mulig kan delta. Erling Dokk Holm snakket i sitt foredrag om sosial bærekraft som en grunnpilar i stedsutviklingen. Det betyr å ta hensyn til de menneskelige behovene i planleggingen, sier Lomeland.