Lytt til tekst
SØK MENY

Budsjett nr 1 for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Foto: Hanna Hekkelstrand
Tirsdag 5. november la prosjektleder frem en historisk budsjett- og økonomiplan for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Budsjett- og økonomiplan 2020-2023 prioriterer bl. a. verdiskaping, grønn omstilling og bærekraftig regionalutvikling.

- Med dette budsjettet viderefører vi de tidligere fylkenes økonomiplaner og vedtatte tiltak, sier prosjektleder Jan Sivert Jøsendal. - Samtidig vil FNs bærekraftsmål bli lagt til grunn i fremtidig arbeid med styring og planutvikling, og verdiskaping gjennom grønn omstilling blir et prioritert satsningsområde, sier Jøsendal.

Budsjett- og økonomiplan 2020-2023

 

Prosjektleder har i budsjettforslaget vektlagt at sektorene får økonomiske rammer som kan understøtte det regionale utviklingsoppdraget. Kombinert med en organisasjon som skal prioritere utadrettet samarbeid, tverrfaglig samhandling, kunnskapsdrevet utvikling og styrket gjennomføringsevne, vil dette skape gode forutsetninger for en operativ og utviklingsorientert fylkeskommune fra 1. januar 2020. Innenfor fylkeskommunenes frie inntekter har prosjektleder funnet det riktig å styrke noen viktige områder på følgende måte: 

 • Det skal opprettes tre hele stillinger som skal koordinere og følge opp arbeidet til det nyopprettede klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. Det er avsatt 4 millioner kroner til dette.
 • Understøtte satsingen på kraftkompetanse og naturforvaltning ved å lokalisere en hel stilling i Vinje knyttet til klima- og energinettverket.
 • For å skape bærekraftig næringsvirksomhet basert på regionens naturressurser opprettes ny geologstilling blant annet til oppfølging av Fensfeltet og rassikring.
 • Budsjettrammen for sektorområdet opplæring og folkehelse er styrket som følge av økt antall lærlinger og elever i voksenopplæringen.
 • For å øke kapasiteten til å bistå i kommunale planprosesser, styrkes kulturminneforvaltningen med to nye stillinger innenfor plan og bygningsvern.
 • For å stimulere til regional næringsutvikling gis Notodden flyplass tilskuddsramme på 16,5 millioner kroner.
 • Etablere psykologstøttet tannhelsetilbud til barn i familier med særlig store utfordringer.
 • Fylkesvei 355 (Krossli-Tjønnefoss) er viktig for næringsutvikling. Forslaget innebærer at det settes av midler for å utrede og prioritere tiltak.
 • Samferdselssektoren blir kompensert for ekstraordinær prisstigning knyttet til nye driftskontrakter med 100 millioner kroner.
 • Utvikle helsefremmende videregående skoler for ytterligere å styrke gjennomføringsgraden, som har økt fra 68 prosent i 2012 til 78 prosent i 2019.
 • Gi flere brukergrupper med særlig behov for tannbehandling økt oppmerksomhet og prioritering. Dette skal gjøres gjennom blant annet å forlenge innkallingsintervaller hos tannfriske barn og unge.
 • Styrket innsats og helhetlig tilnærming til nærings- og kompetanseutvikling for å redusere utenforskap og økt verdiskaping.

Nye økonomiske forutsetninger inn i 2020

Ny fylkeskommune får endrede forutsetninger sett opp mot forutsetningene som er lagt til grunn i økonomiplanene i Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Skattøren er redusert fra 2,6 prosent til 2,45 prosent. Skatt utgjør 2,5 milliarder, og konsekvensen medfører en isolert årlig skattereduksjon på ca 130 millioner kroner. Nytt inntektssystem gir redusert årlig inntekt på 29 millioner kroner, og inntektsbortfall Svelvik medfører isolert et årlig inntektstap på 75 millioner kroner. Videre blir ikke fylkeskommunene fullt ut kompensert for lønns- og prisvekst i statsbudsjettet. Videreføres eksisterende kostnadsnivå, vil nåværende bufferfond bli negativt i 2023. fylkeskommunen.

Trenger å skape handlingsrom i økonomien

For å bidra til å skape et helt nødvendig handlingsrom i økonomien, lanserer prosjektleder Jan Sivert Jøsendal prosjektet «Krafttak for verdiskaping gjennom grønn omstilling» som en nødvendig omstillingsstrategi. Prosjektet har som ambisjon å realisere 90 millioner kroner i denne økonomiplanperioden.

- Vi har allerede startet ved å spare inn 15 millioner kroner ved å ha færre toppledere enn i de gamle organisasjonene. Her ønsker vi å ha med hele organisasjonen, og omstillingen skal gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og ansatte, sier Jøsendal.

Han understreker at ingen skal miste jobben som følge av sammenslåingsprosessen, men at omstillingseffektene skal hentes ut gjennom smartere arbeidsprosesser, naturlig avgang og vurdering av kostnadsbesparende tiltak.

- Ansatte er fylkeskommunens viktigste ressurs, og det er ansatte som gjennom planlegging, gjennomføring og oppfølging skal sikre at vi leverer bedre tjenester, styrker samfunnsutviklerrollen og fylkeskommunens egen legitimitet overfor innbyggerne og viktige samarbeidspartnere som kommuner og næringsliv, sier Jøsendal.

Veien videre

 • Fylkesutvalget avgir sin innstilling: 3. desember
 • Fylkestinget behandler budsjett- og økonomiplan:17. desember

Til fylkestingets møte i desember vil prosjektleder dessuten legge fram en egen sak om tilleggsproposisjon knyttet til overføring av Sams vegadministrasjon til fylkene som er varslet innen 10. november. Det er lagt til grunn i budsjettarbeidet at de økonomiske rammene i tilleggsproposisjonen dekker de forpliktelsene som endringene i oppgavefordeling medfører.

Emneord: Regionreform