Lytt til tekst
SØK MENY

65 millioner til omkjøringsveier for E-18

Vestfold fylkeskommune har fått tilskudd fra Samferdselsdepartementet til å utbedre og sikre fylkesveinettet i nordfylket. Pengene kommer som en direkte følge av bruddet på Skjeggestadbrua E18 i 2015.

Stor sporslitasje

Etter et ras 2. februar 2015 ble E18 stengt for trafikk ved Skjeggestadbrua. Fram til veien ble åpnet for toveis trafikk på nordgående løp sommeren 2015, ble trafikken dirigert via fylkesveier i området. Veien åpnet for firefelts trafikk sommeren 2016. Det er foretatt målinger av spor og jevnhet på omkjøringsvegene som viser at det har vært unormalt stor sporslitasje og noen skader.

- Det er gledelig at Samferdselsdepartementet nå bidrar til å sette oss i stand til å utbedre de veiene som blir belastet hver gang E18 blir stengt, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Flere tiltak

Fylkeskommunen, Re og Holmestrand kommuner har sammen jobbet for å få tilskudd til å utbedre omkjøringsveien i nordfylket. Det er fire prosjekter som får midler. Det settes av om lag 20 millioner kroner til etablering av manglende sykkelvei fv 35 sør for Svinevoll til Skinneneveien. Det skal også etableres busslommer og forbikjøringslommer for traktor/anleggsmaskiner på begge sider av veien på strekningen fv 35 Svinevoll - Kronlia for om lag 10 millioner kroner. Om lag 25 millioner kroner skal gå til trafikksikkerhets- og veitiltak i Holmestrand kommune og om lag 10 millioner vil gå til asfaltering på fv 35 Bispeveien der det er behov som følge av slitasje.

- Utbedring og trafikksikring på disse strekningene er viktige for å få fungerende omkjøringsveier når E18 er stengt, men de er også viktige for lokalsamfunnene i Re og Holmestrand kommuner, som vil kunne få bedre trafikkflyt, og tilrettelegging for gående og syklende, sier Linda Ehnmark, saksansvarlig i samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune.

For flere av prosjektene og tiltakene må det utarbeides reguleringsplan før gjennomføring.