Lytt til tekst
SØK MENY

445 millioner til fylkesveg de neste fire årene

Fylkestinget vedtok 16. mars handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 som styrer investeringer tilsvarende 445,2 mill. kr på fylkesvegene i Vestfold.

Kraftig satsing på miljøvennlig transport

Ca. 60 prosent av den totale investeringsrammen ble dedikert til gående og syklende og kollektivtransport. Blant myke trafikanter er hverdagssyklister og skoleveg prioritert. Et nytt satsingsområde er tiltak som går på å øke fremføringshastigheten til buss gjennom bussprioritering i lyskryss, samt etablering av kollektivfelt. Det å gjøre kollektivtransport mer attraktivt vil kunne bidra til at flere velger å reise med buss og lar bilen stå.

Næringsvennlig profil

Det er satt av penger som er viktig for næringslivet som går på å fjerne forfall samt å fjerne flaskehalser på strekninger som er viktige for tømmertransport. Det er videre samarbeid om å etablere rundkjøring på Ås i Tønsberg kommune samt Dokka i Hof kommune, som vil legge til rette for næringer knyttet til næringsmiddel og tre- og fornybar energi.

Et annet satsingsområde er samarbeidsprosjekter som skal bidra til byutvikling. Ved at gjennomfartstrafikk fjernes fra hovedgaten kan sentrum bli mer attraktiv og levende.

Mer veg for pengene

Fylkeskommunen har tatt flere grep for å oppnå mer veg for pengene. Gjennom samarbeid på fylkesveg med kommuner og utbyggere samt tilskudd fra staten vil en kunne oppnå mer veg enn om fylkeskommunen alene hadde finansiert prosjekter og tiltak på fylkesveg.
Videre legger handlingsprogrammet på fylkesveg legger opp til at gang- og sykkelveg skal bygges rimelig, og at fokus skal være på å spare areal, da særlig i forhold til matjord.

Fylkeskommunen vil arbeide videre med de spleiselagsprosjektene med kommunene som ikke er ferdigforhandlet og fremmer sak underveis i prosessen og når de er ferdigstilte.

Prosjekter med vedtatt finansiering (inkl. mva)


Gang- og sykkel anlegg

1             Trafikksikkerhetsordningen på GS-anlegg på fylkesvei – ramme 20,0

2             Oppgradering sykkelanlegg (tiltak fra sykkelveginspeksjoner) –ramme på 20,0

3             Fv. 275 Dølebakken / Lingelemveien, Sandefjord                              

4             Fv. 303 Hystadveien (Strandpromenaden-Haukeveien), Sandefjord                           

5             Fv. 301 Jahrehagen - Skårabakken (spleiselag), Larvik                     

6             Fv. 310 Nykirke - Søndre Vegge (spleiselag), Horten          

7             Fv.35 Ås-Linnestad (uavklart spleiselag), Re                        

8             Fv.311 Feskjær (uavklart spleiselag), Tønsberg                   

9             Fv. 301 Berg-Søndersrød (uavklart spleiselag), Larvik                      

10          Fv. 255 Krokemoveien (Sportsv. - Ringveien) (uavklart spleiselag, oppstart prosjektering), Sandefjord         

11          Fv. 509 Narverødveien (Saba-Karlsebakken/ Snippen), Tønsberg

 

By-/ samfunnsutviklingsprosjekter

1             Fv. 900 Holmestrand sentrum (uavklart spleiselag)

2             Fv. 313 Sande Klokkejordet (uavklart spleiselag)

3             Fv. 715 Storgata

4             Fv. 32 x fv. 312 Dokka (spleiselag)

5             Fv. 35 Åskollen (spleiselag)

 

Trafikksikkerhetstiltak

1             Mindre TS-tiltak, Vestfold - ramme 16 mill. kr

2             TS i by, Holmestrand

3             Fv. 251 Lingelemkrysset, kryssutbedring, Sandefjord

4             Fv. 301 Tinvik – Jordet, veglys, Larvik

5             Fv. 303 Haukeveien, kryssutbedring, Sandefjord

6             Fv. 529 Syrbekkveien, GS-sti/ sikring, Tønsberg

7             Fv. 309 Ekeneskrysset (uavklart spleiselag), rundkjøring, Nøtterøy

8             Fv. 35 Svinevoll, kryssutbedring, Re

 

Flaskehalseprosjekter

1             Fv. 221 Hukstrøm bru, Lardal

2             Fv. 306 Haugselv bru, Lardal

3             Fv. 210 Trolsås bru, Sandefjord

4             Fv. 304 Sundgapet bru, Larvik

Kollektivtiltak

1             Generell Holdeplassopprusting, Vestfold – ramme på 12 mill. kr.

2             Bussprioritering i lyskryss, Vestfold

3             Fv. 469 Halvdan Wilhelmsens alle (Heimdal-Kilen), Tønsberg

4             Fv. 311 Olsrød – Ilebrekke, Tønsberg

5             Fv. 705 Holtandalen, Horten

6             Fv. 428 Kaldnes – Borgheim, Tønsberg/Nøtterøy

7             Fv. 305 Kodal