Kunnskap

Gå direkte til

For å ta gode beslutninger innen klima og energi trengs bakgrunnskunnskap. Vestfold klima- og energiforum er involvert i ulike prosesser for å framskaffe kunnskapsgrunnlag, både i offentlig og privat sektor. Her vil du finne noen dokumenter som er relevant for vårt arbeid.
Rapporter fra Vestfold bondelag og Rambøll
Ny gjennomføringsmodell for EPC - Presentasjon, sluttrapport og maler

Prosjektet «Ny gjennomføringsmodell for EPC» har bakgrunn i dagens markedssituasjon for EPC i Norge, som de senere årene har vært dalende – spesielt i offentlig sektor. Resultatene fra dette prosjektet viser at det må være økt fokus på forbedringer av gjennomføringen. Dette kan oppnås ved et mer forpliktende samarbeid i prosjektene, samt økt kunnskap om de ulike gjennomføringsmodellene.

Prosjektgruppa har bestått av WSP, Caverion ESCO og LinKon, som alle har lang erfaring med EPC, både som kunder, EPC-rådgivere og som EPC-leverandører. ENOVA har støttet utarbeidelsen av en ny modell, for å bidra til økt interesse for bruk av EPC som entreprisemodell.

Ny gjennomføringsmodell for EPC har forankring i norsk standard for energisparekontrakter (EPC) NS 6430:2014, og retter seg i hovedsak mot anskaffelser av EPC i offentlig sektor, men funn og resultater vil også kunne brukes av private aktører, der det er ønske om konkurranseutsettelse av EPC. 
Den nye kontraktfestede samspillsavtalen i fase 1, skal sikre et godt samarbeid mellom kunde og leverandør, og dermed ivareta et tillitsforhold mellom partene gjennom hele prosessen.

Sluttrapport: Ny gjennomføringsmodell for EPC

Hva sier 1,5-gradersrapporten om lavutslippsomstilling for Vestfold?

Vestfold fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for fylkeskommunen og dens kommuners klimaarbeid. Et av hovedfunnene fra spesialrapporten er at for å begrense oppvarming til 1,5 °C, må klimagassutslippene reduseres med 40-50 % innen 2030 sammenlignet med 2010-nivå, og være «netto-null» innen 2050, altså at det fjernes like mye CO2 fra atmosfæren som det slippes ut. Vestfold fylkeskommune kan spille en rolle i arbeidet med å begrense global oppvarming. Rapporten tar opp tiltak for omstilling innenfor styring og organisering, transport, industri, karbonfangst og -lagring, jordbruk, byggeaktivitet og infrastruktur, bioenergi, oppvarming, avfall og avløp og indirekte utslipp. 

Klima- og energiplaner i Vestfold og Telemark - status

Kommunene i Vestfold og Telemark organiserer sitt arbeid med kilma- og energiutfordringer i klima- og energiplaner. Noen kommuner arbeider også direkte gjennom et handlingsprogram til kommuneplanens samfunnsdel.

Her er en oversikt over dette som oppdateres periodisk, sist pr 30. oktober 2018.

Oversikten inneholder også informasjon om hvordan det rapporteres om gjennomførte tiltak og utarbeiding av klimaregnskap.

Vestfold - Regional plan for klima og energi

Vestfold fylkeskommune jobber med klima og energi ut fra en prosess som har ledet til et planverktøy med årlig handlingsprogram. Den regionale planen for klima og energi (RPKE) er et politisk styringsverktøy.

Kunnskapsgrunnlaget for den regionale planen

Offentlige bygg med KL-tre-elementer (massivtre)

Pr september 2018 er det laget en oversikt over offentlige bygg som er reist med KL-tre-byggelementer. Oversikten omfatter også bygg under prosjektering eller planlegging.

Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold

Sammen med Vestfold Bondelag har Vestfold klima- og energiforum stått bak en rapport om solstrøm på låvetak. Denne rapporten går inn på om det er lønnsomt med sol på låvetak, og hva slags type drift som best er egnet for å ta i bruk solstrøm.

Mulighetsstudie for energistasjoner i Vestfold

Rambøll har laget en rapport om mulighetene for energistasjoner i Vestfold. Vestfold klima- og energiforum har samarbeidet med Rambøll og Vestfold fylkeskommune i prosessen. Rapporten fokuserer på mulighetene for biogass, ladestrøm, og hydrogen til personbiler og nyttetransport.

Kunnskapsgrunnlag for klima og energi i kommunene i Vestfold

På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune har Rambøll i 2017 laget en rapport med grunnlagsdata som kommunene kan bruke i sin utarbeidelse av klimaplaner. Et nyttig vedlegg til denne rapporten er kildearkivet, som har lenker til mange andre rapporter og datakilder.

Bioenergiprosjektet 2014-2017

Bioenergiprosjektet 2014-2017 har gjennom tre år jobbet for å øke interessen og kompetansen rundt bioenergi, med fokus på primærsiden. Bioenergiprosjektet har vært et samarbeidsprosjekt som har gått over fire fylker, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. I løpet av perioden har det blitt tatt investeringsbeslutning på 46 anlegg, og det er gjort 104 energi- og lønnsomhetsanalyser. Bioenergiprosjektet har holdt kurs og møter i alle fire fylker, og rundt 600 personer har deltatt på dette til sammen. Rapporten er et sammendrag av aktiviteter og erfaringer i prosjektet.

Tilskuddsordning for klimatiltak fra Vestfold fylkeskommune

For støtteordning til klimatiltak i Vestfold gjelder disse vedtektene. 

Klimaprofil for Vestfold

Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer i Vestfold. Den er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel for beslutningstakere og planleggere i overordnet planlegging, samt som supplement til Klimahjelperen. Klimaprofilen gir en oversikt over klimarelaterte problemstillinger og opplysninger om hvor en kan få mer detaljert informasjon om disse. Mye av informasjonen i klimaprofilen er hentet fra «Klima i Norge 2100» og har fokus på endringer frem mot slutten av århundret (2071-2100) i forhold til 1971-2000. De menneskeskapte klimaendringene vil fortsette også etter 2100 dersom ikke utslippene reduseres vesentlig.