Vestfold fylkeskommunes tilskuddsordning for klimatiltak 2019

Gå direkte til

Vestfold fylkeskommune ønsker å redusere utslipp av klimagasser, og å øke kunnskapen om og bevissthet rundt miljøvennlig energi i Vestfold. For 2019 har hovedutvalget for klima, energi og næring bevilget inntil 2 million kroner til prosjekter som investerer i utvikling og bruk av fornybar energi og teknologiske løsninger som reduserer utslippet av klimagasser. Prosjekter som har et innovasjonselement vil prioriteres.Søknadsfristen var 29. april 2019, og i juni bli søknadene politisk behandlet.
Foto: Vestfold klima- og energiforum

 Tilskuddsordningen for klimatiltak 2019 

Vestfold fylkeskommune ønsker å redusere utslipp av klimagasser, og å øke kunnskapen om og bevissthet rundt miljøvennlig energi i Vestfold. 

For 2019 har hovedutvalget for klima, energi og næring bevilget inntil 2 million kroner til prosjekter som investerer i utvikling og bruk av fornybar energi og teknologiske løsninger som reduserer utslippet av klimagasser. Prosjekter som har et innovasjonselement vil prioriteres.

Disse fikk støtte i 2019.

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Enkeltstående solceller-/solfangerløsninger (eller disse to i kombinasjon) ansees ikke som innovativt uten at løsninger på forbruk/lagring/styring inngår. Eksempler som kan anses som innovative er blant annet:

  • smarte løsninger for energi og effektbruk knyttet til ny fornybar energi
  • løsning for lading av elbiler i borettslag
  • mindre bedrifter som ønsker å ta i bruk biogass 
  • andre tiltak der det ikke finnes statlige støtteordninger per i dag

Bedrifter, bønder, borettslag, sameier, ideelle organisasjoner og privatpersoner (med primærbolig i fylket) kan søke.

Søknader til støtteordningen blir evaluert og prioritert av Vestfold klima- og energiforum, før endelig behandling i hovedutvalget for klima, energi og næring. 

Tilskuddsordningen for klimatiltak er ikke en rettighetsbasert ordning.

Støtte fra fondet gis som tilskudd på inntil 50 % av totalkostnaden og maksimalt 150.000 kroner for gjennomføring av prosjektet.

Søknadene vil bli vurdert samlet og søkere vil motta avslag/tilsagnsbrev i løpet av juni. 

Alle som mottar støtte, skal før utbetaling av hele tilsagnsbeløpet sende inn en enkel rapport om resultater fra prosjektet.

Prosjekter som mottar støtte over tilskuddsordningen kan ikke motta støtte fra Enova, jamfør Enovas kriterier for slik støtte. 

Ta kontakt ved spørsmål

Ved spørsmål, ta kontakt med Vestfold klima- og energiforum

Kontaktperson: Benjamin Myklebust Rød

Epost: fmvebmr@fylkesmannen.no

Mobil: 908 80 531

 

Søknadsfrist, vedtekter og søknadsskjema

Søknadsfristen er 29. april 2019.

Du kan lese vedtektene i eget dokument.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.

...