Vestfold fylkeskommune: Tilskuddsordningen for klimatiltak 2018

Gå direkte til

Vestfold fylkeskommune ønsker å redusere utslipp av klimagasser, og å øke kunnskapen om og bevissthet rundt miljøvennlig energi i Vestfold.

I 2018 bevilger derfor hovedutvalget for klima, energi og næring inntil 2 million kroner til prosjekter som investerer i utvikling og bruk av fornybar energi og teknologiske løsninger for dette. Prosjekter som har et innovasjonselement vil prioriteres.

Søknadsfristen er 15. september 2018.

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Enkeltstående solceller-/solfangerløsninger (eller disse to i kombinasjon) ansees ikke som innovativt uten at forbruk/lagring inngår i løsningene.

Bedrifter, bønder, borettslag, sameier, ideelle organisasjoner og privatpersoner (med primærbolig i fylket) kan søke.

Søknader til støtteordningen blir evaluert og prioritert av Vestfold klima- og energiforum, før endelig behandling i hovedutvalget for klima, energi og næring.

Tilskuddsordningen for klimatiltak er ikke en rettighetsbasert ordning.

Støtte fra fondet gis som tilskudd på inntil 50 % av totalkostnaden og maksimalt 150.000 kroner for gjennomføring av prosjektet.

Alle søknadene vil bli vurdert samlet og søkere vil motta avslag/tilsagnsbrev i 4. kvartal 2018.

Alle som mottar støtte, skal før utbetaling av hele tilsagnsbeløpet sende inn en enkel rapport om resultater fra prosjektet.

Prosjekter som mottar støtte over tilskuddsordningen kan ikke motta støtte fra Enova, jamfør Enovas kriterier for slik støtte.

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med Vestfold klima- og energiforum

Kontaktperson: Benjamin Myklebust Rød
Epost: benjamin.myklebust.rod@fylkesmannen.no
Mobil: 908 80 531

Søknadsfrist og søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema. 

Søknadsfristen er 15. september 2018.

Vedtekter for tilskuddsordningen.