Tankingsmuligheter for biogass

Gå direkte til

Da er et regionalt nett av tankingsstasjoner for biogassdrivstoff under planlegging vest for Oslofjorden. Fire kommuner har fått 8,5 millioner fra Klimasats-potten til å etablere fyllestasjoner.
Lokasjoner for planlagte biogass-fyllestasjoner. Blå ring viser eksisterende fyllestasjon inne på Rygg industriområde i Tønsberg

Tre kommuner får tilskudd til fyllestasjoner

Skien, Larvik og Horten kommuner fikk tilslag på sine søknader om tilskudd til å etablere public fyllestasjoner for biogass. I tillegg fikk Buskerud fylkeskommune tilskudd til det samme i Drammenområdet. Skuffelsen var imidlertid stor i Tønsberg, Sandefjord og Porsgrunn som ikke fikk tildelt midler – i denne omgang. Men neste utlysningsrunde kommer allerede med frist 15. februar 2017.

Den eneste hurtigfyllestasjonen i dag vest for Oslofjorden ligger inne på industriområdet på Rygg, vegg i vegg med biogassfabrikken (blå ring på kartet).

Miljødirektoratets prioritering

Tilskuddene kommer fra midler Miljødirektoratet fikk fra Stortinget for å stimulere til klimatiltak i kommunene. Tilskuddsordningen kalles Klimasats.

Potten var på 100 millioner, søknadsbunken på over 400 millioner. I en knallhard prioritering mellom og innen fem hovedgrupper av tiltak måtte Miljødirektoratet gjøre vanskelige valg – også blant biogass-søknadene.

Sett i fugleperspektiv er Skien, Larvik, Horten og Drammen en fornuftig geografisk spredning for oppbygging av et regionalt nett. Sett med lokale øyne er det allikevel beklagelig at ikke Tønsberg fikk uttelling. Det samme gjelder Sandefjord.

Tønsberg kommune har vært motoren i etablering av Greve Biogass. Kommunen har allerede investert i biogassdrevne tjenestebiler, og gassledningen fra Rygg ligger klar i bakken gjennom byen. Det er plundrete over tid å måtte kjøre fra byen opp til Rygg for å fylle drivstoff, og det er et dårlig innsalg overfor nye brukere. Her må og vil det finnes en løsning – snarest mulig.

Kommunalt engasjement

Kommunenes motiv for å satse på tankingsstasjoner for biogass har flere sider. For det første har kommunene vedtatte klima- og energiambisjoner som nå kan realiseres. For det andre – og svært viktig – er at kommunene er eiere av Grenland og Vestfold Biogass AS. Den store klimanytten av hele verdikjeden for biogass løses ut når gassen brukes som drivstoff. Dette ser kommunene, og vil bidra.

Pr i dag har vi i Vestfold og Grenland 75 busser på biogass, og en gassdreven renovasjonsflåte på 40 lastebiler. Tønsberg har startet opp med 3 tjenestebiler, Greve Biogass har 3, Skagerak Energi har 1, og Horten har 4 nyinnkjøpte tjenestebiler.

Vi forventer ganske snart å se et raskt økende antall kommunale og statlige tjenestebiler, lastebiler og anleggsmaskiner  drevet av biogass. Dette vil bidra til å motivere og drive fram private transportører i et nytt drivstoffmarked.

Kostnader og forankring

Tilskudd er gitt for rundt halvparten av totalekostnaden for hvert tankingsanlegg. Her må hver kommune finne sin løsning for det resterende. Men tilskuddsordningen kom som lyn fra klar himmel, og det er fortsatt prosesser i gang i kommunene om dette. Vi velger å tro at dette faller på plass, med klare politiske vedtak og god administrativ oppfølging.

Det er her grunn til å nevne Kommunalbankens spesielle «grønne rente», som gis til tiltak i kommunal regi med positiv klimaeffekt.

I dette konseptet ligger også en forpliktelse til å fase inn biogasskjøretøy i kommunal drift. Så langt er Tønsbergs erfaring at kjøretøyene kom ut på omtrent samme investeringsnivå som fossile kjøretøy. Det ligger også i kortene at prisen på biogass ikke må medføre en ekstrautgift i forhold til bensin og diesel.

Fødselshjelp for et biogassmarked i transportsektoren

Det er langt fra en kommunal primæroppgave å drive bensinstasjoner. Det skal kommunene heller ikke gjøre.

Dette vil være et samarbeid mellom kommunene, Greve Biogass og aktører i markedet. Kommunene investerer og bygger, og sikrer gassleverandør. Deretter vil aktører i markedet drifte stasjonene.

Dette er fødselshjelp for å få opp et ønsket marked. Når dette etter noen år forventes å bli kommersielt interessant, skal fyllestasjonene selges til private aktører.

Public-stasjoner

En forutsetning i søknadene er at stasjonene også skal være åpne for alle private kunder – såkalte public-stasjoner. Det er store flåter av private kjøretøy som er potensielle brukere - alt fra lokale varetransportører, drosjer og håndverkere til regionalt baserte langtransportører.

Biogass Oslofjord og Biogas2020

Vi må være klar over at vi da blir en del av et større stasjonsnett som ikke minst er godt etablert i Sverige. Danmark kommer nå etter.

Fylkeskommunene rundt Oslofjorden deltar i et nordisk interreg-samarbeid i prosjektet Biogass Oslofjord. Dette EU-finansierte interreg-prosjektet styres fra Trollhättan, og kalles Biogas2020.

Det som når skjer vest for Oslofjorden er viktige bidrag til å realisere ambisjonene i dette samarbeidet – å øke produksjonen av biogass basert på organisk avfall og utnytte biogassen som drivstoff i transportsektoren.