Penger til klimatiltak?

Gå direkte til

Staten ønsker å stimulere kommunene økonomisk til å iverksette tiltak for økt bruk av fornybar energi, redusere utslipp av klimagasser og gjøre oss mer robuste mot klimaendring. Vi møttes i Seljord 11. januar og drøftet ordningene og konkrete muligheter.
Flommen i Revetal 2015. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Seljord kommune var vertskap for en presentasjon og gjennomgang av tre statlige tilskuddsordninger for klimatiltak. Alle kommuner kan søke om penger til konkret gjennomføring av tiltak med positiv klimaeffekt, midler til planlegging av et klimarobust samfunn, og kartlegging av kritiske punkter i flomutsatte småvassdrag.

Tilsammen 21 fagpersoner fra åtte kommuner og fylkesmannens miljøavdeling var samlet i arrangementet.

Arrangementet var et samarbeid mellom Vestfold klima- og energiforum, fylkesmannen i Vestfold og Telemark (fra 1. januar  2019) og Seljord kommune.

Miljødirektoratets tilskuddsordning for klimatiltak i kommuneregi - Klimasats
Les Marit Hepsø's presentasjon her

Miljødirektoratets tilskuddsordning for kommunenes planarbeid med klimatilpasning
Les Marit Hepsø's presentasjon her

NVEs tilskuddsordning for kommuner som har behov for å kartlegge kritiske punkter i  i flomutsatte bekker og bratte vassdrag
Les Olianne Eikenæs' presentasjon her

Søknadsfristen for de to første ordningene er 15. februar. For kartlegging i bekker og bratte vassdrag er det løpende søknadsfrist.

Innledningsvis presenterte Fred Ivar Syrstad det nye fylkesmannsembetet for Vestfold og Telemark som er etablert fra og med 1. januar 2019.

Benjamin Myklebust Rød presenterte dagens Vestfold klima- og energiforum, og la fram noen tanker om et mulig felles klimanettverk for de to fylkene som slås sammen fra 1. januar 2020. Les hans presentasjon her.

I rundbordssamtaler ble det gitt anledning til å avklare spørsmål og problemstillinger til tilskuddsordningene. Det ble utvekslet ideèr og synspunkter, og deltakerne fikk høre erfaringer fra prosjekter det allerede har blitt gitt tilskudd til.