Payback time for biogjødsel

Gå direkte til

112.000 tonn ferdig behandlet biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken kjøres i disse dager ut som næring til planter på åker og eng i Vestfold. Næringsstoffene leveres tilbake til matjorda de kom fra, etter å ha vært en lang tur via matbordet, kumagen og biogassfabrikken for å avgi energi i form av biogass.
Dag Erik Kristensen sprer biogjødsel på Sviland i Ramnes Foto: Vestfold klima- og energiforum

Utkjøring av biogjødsel til lagerkummer hele året

Gjennom årets tolv måneder kjøres ferdig biogjødsel ut fra fabrikken til mellomlagring hos bøndene i Vestfold. Disse mellomlagrene varierer i størrelse – fra små kummer på 400 m3 til de største lagerkummene på 5000 m3. Mange bønder har som alternativ valgt å mellomlagre  biogjødsel i nedgravde laguner. Disse har en tett duk i bunnen.

Felles for alle lagerkummer og laguner for biogjødsel i Vestfold er at de har et tett tak eller tett presenning på toppen for å ta vare på gjødselstoffene. Dette hindrer avdamping av metan og produksjon av lystgass, og er dermed svært viktig for å hindre utslipp av såkalte klimagasser.

Topp moderne spredeutstyr

Med 15 meter spredebommer på traktoren slippes den flytende gjødsla gjennom slanger rett ned i bakken.

Gjødsla kommer i lange pumpeslanger fra lagerkummen – kanskje mange hundre meter unna. Dermed unngår en å dra på tunge tankvogner som gir varige kjøreskader på vårjorda som er porøs og ofte kan være litt bløt.

I disse dager gjødsles det rundt spirende grass, og næringsstoffene er raskt tilgjengelige for planterøttene. Når det gjødsles på kornåker blir gjødsla spredt og harvet ned omtrent samtidig med at kornet såes. Det gjødsles også ut fra plantenes behov gjennom vekstsesongen.

Ny entreprenørbransje i Vestfold

Det lønner seg normalt ikke for bonden å skaffe seg eget spredeutstyr. Det blir en for kostbar investering for en spesialisert og kortvarig jobb. Det er da duket for at enkelte kreative personer skaffer seg slikt utstyr og tilbyr leiespredning til bøndene i distriktet. Dermed har biogjødsla bidratt til økt verdiskaping og sysselsetting. Pr i dag er det 4-5 landbruksentreprenører som tilbyr slike tjenester.

En annen form for verdiskaping er transport inn til biogassfabrikken med husdyrgjødsel og utkjøring av ferdig produsert biogjødsel til gårdsbruk i store deler av Vestfold. Pr i dag går det tre store tankbiler i denne kontinuerlige skytteltransporten.

Sirkulær bioøkonomi

Et av hovedråstoffene i biogassproduksjonen er husdyrgjødsel. 32 husdyrprodusenter har avtale om å levere sin gjødsel til Den Magiske Fabrikken. Energien i det organiske materialet blir hentet ut i råtneprosessen. Men plantenæringsstoffene blir tatt vare på, og blir enda mer tilgjengelige for plantene.

I tillegg til husdyrbrukerne er det gjort avtaler med gårdsbruk uten husdyr – for eksempel kornbønder - om å ta imot biogjødsel. I alt er det 54 gårdsbruk som har avtale om å ta imot biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken. Det er et samlet areal på 32 000 dekar åker og eng som i år gjødsles med 112.000 tonn biogjødsel.

Biogjødsel er et fullverdig gjødselvare som erstatter kunstgjødsel. Som kjent er produksjon av kunstgjødsel energikrevende. En annen viktig følge av husdyrmøkkas vei om en biogassprosess er at utslippet av klimagasser som metan og lystgass fra landbruket reduseres vesentlig.  

Dette er et av landbrukets viktigste bidrag for å redusere utslippet av klimagasser, sier Hans Edvard Holtung, avtroppende leder av Vestfold Biogjødselforum. Denne foreningen organiserer leverandører av husdyrgjødsel og mottakere av biogjødsel, og er initiert av Vestfold Bondelag.