Offentlige transportanbud svikter på miljøkrav

Gå direkte til

Av 127 offentlige anbud for kjøp av transporttjenester er det bare 31 % som bruker miljøkrav som tildelingskriterium. Dette er ikke i tråd med intensjonen i Anskaffelsesforskriften.
Busser i Tønsbergområdet kjøres på biogass som følge av miljøkrav fra VKT Foto: Vestfold klima - og energiforum

Miljøkrav i offentlige transportanbud

Offentlige virksomheter skal etter endringer i Lov om offentlige anskaffelser innrette sin anskaffelsespraksis ved å bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme relevante klimavennlige løsninger (LOA §5).

I Forskrift om offentlige anskaffelser er det etter 1. mai 2017 en ny bestemmelse for å løfte fram miljøkrav som tildelingskriterium i offentlige transportanbud. De tradisjonelle tildelingskriteriene er pris og kvalitet. Der miljøkrav settes som tildelingskriterium bør dette vektes minimum 30 %.

Uavhengig av – eller i tillegg til tildelingskriterium – kan det stilles konkrete miljøkrav i kravspesifikasjonen til leveransen. 

Analyse av offentlige anbudsutlysninger for transporttjenester etter 1. mai 2017

Disse nye bestemmelsene er satt under lupen av Kjetil Dahl i en mastergradsstudie ved Bedriftsøkonomisk Institutt- BI.

Studiet har analysert konkurransevilkårene i 127 transportanbud som har vært utlyst på Doffin etter 1. mai 2017. Resultatet er nokså nedslående ut i fra hensikten med endringene i lov og forskrift.

Den første analysen er i hvilken grad miljø er benyttet som tildelingskriterium.

  • Bare 31 % av anbudene bruker miljø som et tildelingskriterium
  • Blant disse er det 56 % av anbudene som har vektet miljø under 30 % og er dermed ikke i tråd med forskriften

Den neste analysen er i hvilken grad konkrete miljøkrav er benyttet i kravspesifikasjonen.

  • Bare 29 % av alle anbudene stiller ulike former for miljøkrav i kravspesifikasjonen i anbudet
  • Blant anbud som har miljø som tildelingskriterium er det kun 9 % som stiller ytterligere miljøkrav i kravspesifikasjonen

Den nedslående konklusjonen

En samlet vurdering viser at  halvparten av anbudene verken benytter miljø som tildelingskriterium eller miljøkrav i kravspesifikasjonen. Totalt sett blir derfor konklusjonen i studiet at innkjøpere av grønne offentlige transporttjenester i for liten grad følger Anskaffelsesforskriftens § 7-9.

Vestfold skiller seg dessverre ikke positivt ut i forhold til det totale bildet, sier Kjetil Dahl som er student ved mastergradsprogrammet Grønn vekst og konkurransekraft ved BI.

Det offentlige har fortsatt en lang vei å gå innenfor transportanskaffelser før de kan vise til en god etterlevelse av forskriften.

Dette må det fokuseres på

På veien mot Regjeringens klimamål er offentlige virksomheter gitt en mulighet til å bidra som til nå ikke er utnyttet. I det grønne skiftet må alle virkemidler benyttes, ikke minst klimasmarte transportløsninger.

Vestfold klima- og energiforum ønsker å sette søkelyset på dette temaet i løpet av høsten 2018.