Nytt klimanettverk i Vestfold og Telemark

Gå direkte til

Vestfold klima- og energiforum går nå mot slutten. I forbindelse med at Vestfold og Telemark slår seg sammen får regionen et nytt og felles klimanettverk. Vestfold klima- og energiforum arrangerte et møte om det nye nettverket 10. desember på Torp Lufthavn.

Dagens Vestfold klima- og energiforum har hatt sekretariat hos Fylkesmannen i Vestfold, som fra januar 2019 ble Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Likevel er det ikke noen hemmelighet at Vestfold fylkeskommune har vært en viktig premissleverandør. Fylkeskommunens Regional plan for klima og energi har vært et viktig utgangspunkt for forumet; styreleder for forumet har vært den til enhver tid sittende leder i fylkets hovedutvalg for klima, energi, og næring; og fylkeskommunen har også vært den største økonomiske bidragsyteren til nettverket.


Derfor har det vært naturlig at når fylkene slås sammen, at det også dannes et felles klimanettverk for regionen.
Telemark har hatt en parallell prosess med å etablere et nytt nettverk, og har sett denne prosessen i sammenheng med Telemarks klima- og energiplan, og sammenslåingen med Vestfold. Telemark har ønsket seg et klimanettverk basert på Klimapartnere, men basert på erfaringene fra Vestfold. Det er dette som har dannet grunnlaget for arbeidet med nytt klimanettverk.


Samtidig har Klimapartnere de siste får årene spredt seg fra opprinnelsen i Agder, til å nå være etablert i nesten alle Norges regioner. Klimapartnere er på mange måter ganske like som det Vestfold klima- og energiforum har vært. Likevel skiller Klimapartnere seg fra dagens forum i det at de legger opp til mer forpliktende samarbeid.

Klimapartnere er basert på at partnere sammen skal vise at de klarer å redusere sine klimagassutslipp gjennom felles og målrettet innsats. Derfor forplikter partnere seg til å lage klimaregnskap, og drive med klimaledelse. Partnere blir oppfordret til å legge en plan for å kutte sine direkte utslipp av fossil CO2, og å ha egne fyrtårnprosjekter.

Klimapartnere startet i Agder i 2009, men arbeidet med klimaregnskap er nå veldig dagsaktuelt. Ikke minst er erfaringene nyttige nå når flere, spesielt kommuner, er i prosess for å utvikle klimabudsjett som verktøy for å kutte sine utslipp. Horten, Tønsberg, og Skien har prosesser med å utvikle klimabudsjett.


Fellesnemnda for Vestfold og Telemark besluttet i år at et nettverk for regionen skulle finansieres av det nye fylket. Sekretariatet kan bestå av opptil 3 personer. Rammene for det nye nettverket er staket ut av en prosjektbeskrivelse utformet av representanter fra dagen Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, og Vestfold klima- og energiforum. Her skisseres blant annet hvordan et nytt nettverk kan være både Klimapartnere, og samtidig ta med seg erfaringer fra dagens forum i Vestfold.

Program