Klimasats-søknader for 53 millioner fra Vestfold og Telemark

Gå direkte til

Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats har blitt en viktig stimulator til å gjennomføre klimatiltak i kommunene. Kommunene i Vestfold og Telemark er på ballen.
Sauland skule i Hjartdal under bygging i juni 2018 - med Klimasats-støtte Foto: Vestfold klima- og energiforum

Rekordsøkning nasjonalt

Ved søknadsfristens utløp 15. februar viste opptellingen en rekordstor mengde søknader på landsbasis. Summen av søknader er økt 64% fra året før. Til sammen er det 574 søknader med en samlet søkesum på 500 millioner som skal kappes om å dele 200 millioner budsjettkroner.

Endelig svar på søknadene kan kommunene vente midt i juni.

Økning i søknader fra Vestfold og Telemark

I år er det sendt inn 22 søknader fra kommunene i Telemark og 21 fra Vestfoldkommunene, i alt 43 søknader. Dette inkluderer 7 søknader fra fylkeskommunene. Kronemessig er det søknader for 29,3 millioner fra Telemark og 24,3 millioner fra Vestfold. I sum er det søkt om 53,6 millioner fra våre to fylker.

Til sammenligning ble det i 2018 søkt om 32,5 millioner kroner fordelt på 26 søknader fra Vestfold og Telemark.

Klimasmarte skolebygg drar mest – kronemessig

Det søkes om tilskudd på til sammen 24 millioner til bygging av fem nye skolebygg – alle basert på krysslimt tre (massivtre) som klimasmart byggeelement. Flertallet av disse ønsker også å fokusere på å redusere klimagassutslippene i byggefasen ved å bruke fossilfrie eller utslippsfrie energiformer.

Disse skolene ligger i Bamble (ungdomsskole og videregående skole), Porsgrunn, Fyresdal og Sauherad – alle i Telemark.

I tillegg søker Notodden midler til helsebolig. Tønsberg søker om midler til et sykehjem og Bø til oppgradering og energistyring av kommunehuset.

Klimanøytral transport

I denne kategorien er det hele 19 søknader med en samlet søkesum på 11,7 millioner kroner.

Tidligere har det vært kurant å søke og få tilskudd til lademuligheter for kommunale tjenestebiler. Bare to kommuner søker om dette i år – Tokke og Larvik.

En av årets schlagere er støtte til innkjøp av elektriske sykler til utlån i et eller annet driftskonsept. Horten, Tønsberg, Larvik og Drangedal er på dette sporet.

En spennende variant er Skien og Tønsberg som vil utfordre bedrifter til sertifisering som Sykkelvennlig arbeidsplass.

Sykkelhotell og sykkelparkering er omsøkt av Bø, Skien og Porsgrunn kommuner.

Larvik søker om tilskudd til innkjøp av 24 biogassdrevne kjøretøy og en el-varebil til kommunal drift. Tilsvarende søker Porsgrunn om tilskudd til en el-dreven pickup.

Areal og transportplanlegging

Den eneste søknaden i denne kategorien – men ikke desto mindre svært interessant - er Hortens søknad om miljøgate ved Campus Bakkenteigen. Dette vil utfordre vedtatte normaler og håndbøker for vei- og gateutforming, og forsøke å sette en ny standard for dette.

Forprosjekter

I kategorien forprosjekter er det i alt 6 søknader. Dette er ofte ei spennende gruppe, fordi det dukker opp helt nye ideer og problemstillinger. Vi nevner Horten som plastfri kommune, slambehandling med klimafokus i Larvik eller metodikk for miljøvennlig inventar og gjenbruk i Bamble. Sandefjord søker om å få videreføre fjorårets forprosjekt om matsvinn.

Vi må også hente opp en søknad fra barnehagevirksomheten i Larvik, som tar utgangspunkt i FN’s bærekraftmål for sitt arbeid.

Nettverk for kommunene

Muligheten til å søke midler til nettverk mellom kommuner fortsetter. I år er det to søknader for å videreføre nettverk – det ene i Vestfold. Tidligere er dette brukt til å styrke Vestfold klima- og energiforums kommunesatsing.  Den andre søknaden har til formål å stimulere bruk av tre i bygg i Telemark.

Under kategorien nettverk er det to nye, spennende søknader. Den ene er Horten kommunes søknad om et lokalt nettverk mellom kommunen og næringslivet. Den andre er fra Telemark fylkeskommune som søker om arbeidet med å etablere et nytt klimanettverk for det nye fylket Vestfold og Telemark. Vestfold klima- og energiforum er en synlig aktør i dette arbeidet.

Oversikt over søknader

Les her for å få full oversikt over hvem som har søkt, og til hva.