Klimasats-midlene er fordelt for 2017

Kommunene i Vestfold fikk tildelt 5,8 millioner, mens kommunene i Telemark fikk 15,2 millioner fra Miljødirektoratets tilskuddspost for lokale klimatiltak – populært kalt Klimasats.

Tilskuddsordningen er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for å få utløst gjennomføringen av gode planlagte energi- og klimatiltak.

Klimasmarte nybygg

Kronemessig er klimasmarte nybygg årets store vinner. Tre prosjekter i Hjartdal, Kviteseid og Tinn hentet hjem 8,4 millioner kroner med en tilskuddsprosent på mellom 53 og 100 %. Dette er prosjekter som Miljødirektoratet rubriserer som «klimavennlige materialer i klimaambisiøse bygg». Sagt med andre ord er dette blant annet bruk av tre i bygg – for eksempel massivtre.

Vestfold fylkeskommune fikk uttelling på søknaden om fossilfri byggeplass på nye Horten Videregående Skole, som allerede er kjent for ambisjoner om plusshus-standard og Breeam Outstanding-klassifisering. Dette prosjektet er så innovativt at det virkelig utfordrer leverandørbransjen på levering av utslippsfrie anleggsmaskiner. Prosjektet har derfor fått 2,4 millioner kroner og 100 % uttelling på søknaden.

Nye fyllestasjoner for biogass til kjøretøy

Miljødirektoratet har tro på satsingen i Vestfold og Grenland for å etablere lokale fyllestasjoner for biogass til kjøretøy. I år var det Tønsberg, Porsgrunn og Bamble som fikk tilskudd til å dekke mellom 69 og 80 % av kostnadene, til sammen 7,15 millioner kroner. I fjor fikk Horten, Larvik og Skien tilskudd til etablering av fyllestasjoner. Offentlige og private kjøretøy og kjøretøyflåter får dermed ganske snart et regionalt tilbud for fylling av biogass fra Grenland til Drammen.

I en større sammenheng ble det gitt tilskudd til fyllestasjoner for biogass i Nes kommune og i Trondheim, som også fokuserer på bruk av biogass i tunge kjøretøy. Rogaland fylkeskommune vil tilrettelegge for bruk av biogass.

Ikke alle regioner har kommet like langt med å utnytte matavfall og organisk avfall til produksjon av biogass og biogjødsel som Vestfold og Grenland (Greve Biogass). Særlig på Vestlandet gis nå tilskudd til mulige lokale biogassanlegg og bruk av biogjødsel (Ørsta, Karmøy, Utsira og Aurland). Det samme skjer i Ås, Nord-Fron og Alta.

Drosjer og arbeidsreiser

Vestfold fylkeskommune fikk tilskudd til et forprosjekt om utslippsfrie drosjer, og dette starter opp i løpet av høsten. I samarbeid med næringen skal en se på muligheter for å oppnå en slik ambisjon.

Fylkeskommunen fikk også tilskudd til å jobbe med temaet "Arbeidsreiser med klimakutt i Vestfold", hvor virksomheter utfordres til være aktive overfor ansatte og deres reise til og fra arbeid.
Begge prosjektene er oppfølging av Regional plan for klima  og energi.

Knutepunkter og transportplanlegging

Knutepunktutviklingen av Horten Vest rundt den nye jernbanestasjonen på Skoppum fikk tildelt midler, og dette henger delvis sammen med et tilskudd til fylkeskommunens prosjekt om nye løsninger for kollektivtransport mellom knutepunktene Skoppum, Horten videregående skole og høgskolen på Bakkenteigen. Kragerø fikk tilskudd til arbeidet med transportdelen av bymiljøpakke Kragerø.

Innen tematisk områdeplanlegging - med energifokus - er det en diffus grensegang mellom hva som er ordinære kommunale oppgaver og hva som utløser tilskudd fra Klimasats. Prosjekter med areal- og transportanalyser, områdeplanlegging og kartlegging av klimakuttpotensiale falt i år utenfor.

Fortsatt satsing på billading – men kun for ansatte

Nøtterøy, Sande, Sauherad og Telemark fylkeskommune får tilskudd til å etablere ladepunkter for egne tjenestebiler. Men det gis fortsatt ikke tilskudd til å etablere ladepunkter for allmenn bruk.

Sykkel ikke prioritert

En rekke søknader om tilskudd til sykkelfremmende tiltak, sykkeltrafikktelling og sykkelparkering ble ikke prioritert. To unntak er tilskudd til Bø kommune for utprøving av el-sykler, og sikker sykkelparkering i Skien.

Nettverksbygging

Innen temaet nettverksbygging fikk Telemark fylkeskommune tilskudd til arbeidet med et klimanettverk i fylket, og Fyredsal fikk tilskudd til arbeidet med et nettverk rundt temaet Bygg i tre.

Vestfold fylkeskommune fikk i fjor tilskudd til å styrke nettverket rundt klimasmarte bygg, i regi av Vestfold klima- og energiforum.


Oversikten over søknader, søknadsbeløp og tildelte midler kan leses i faktaboksen til venstre.

Emneord: