Klimafokus og energifokus hos ASKO - avdeling Vestfold-Telemark

Gå direkte til

Et nettverksbesøk hos ASKO på Hegdal i Larvik torsdag 22. mars
ASKO Vestfold-Telemark på Hegdal i Larvik Foto: ASKO

Offentlige og private eiere av yrkesbygg og eiendomsutviklere møttes hos ASKO i Larvik 22. mars.

Formålet med møtet var å lære om ASKO's fokus på klimanøytralitet og arbeidet med å redusere egen energibruk og optimalisere energistrømmen mellom fryselager, kjølelager, ventilasjonsvarme og belysning i egen bygningsmasse.

Program og deltakere

Foredrag fra Torgeir Herlofsen - direktør ASKO Vestfold-Telemark, Trond Aas - teknisk leder og Terje Jacobsen - HMS-og logistikkansvarlig tegnet et interessant bilde av konsernets miljøpolicy og det konkrete arbeidet for å nå erklærte mål. I Larvik gjelder dette ikke minst energistyring av og energiflyten mellom fryse-/kjølelager og temperert lager og administrasjonsbygg.
I tillegg ble det orientert om konsernets ambisjoner om fossilfri varetransport.

Presentasjon

Tom Mangelrød - bygningsinspektør i Larvik kommune var invitert for å gi en orientering om hvordan en ved etablering av egne energianlegg skal forholde seg til bestemmelser i Plan og Bygningsloven og Byggteknisk forskrift TEK17. Stikkord var meldeplikt og søknadsplikt. 

Generelt er slike anlegg fritatt fra søknadsplikt, men de energitekniske installasjonene er søknadspliktige. Ansvarlig foretak for installasjonen skal påse dette. En skal imidlertid også være oppmerksom på om et tiltak kan angå lovens krav om ulempevurdering  30-5 som lyder;

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jf. § 20-1 første ledd bokstav j, må ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For ovennevnte tiltak gjelder bestemmelser gitt i eller i medhold av loven så langt de passer. Departementet kan gi forskrift om krav til midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg. Departementet kan videre gi forskrifter om hvilke krav som gjelder for anleggsbrakker som skal stå lenger enn to år i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår.

For energitekniske konstruksjoner på fasade gjelder ordinære regler for fasadeendring.

Kommunene har til nå lite erfaringsgrunnlag på dette feltet, og det anbefales generelt å rette en forspørsel eller be om møte med kommunens byggesaksavdeling for avklaring. Eventuelt kan dette avklares i en forhåndskonferanse.