Klimaarbeidet i kommunene

Gå direkte til

Vi ønsker å invitere til en kommune-workshop knyttet til arbeidet med klimaplaner, indikatorer, klimaregnskap og -budsjett.
Biogass i Vestfold Foto: Vestfold klima- og energiforum

Klimamålsetningene skjerpes, og kommunene spiller en viktig rolle i å gå foran, og å koordinere arbeidet med lokale klimatiltak. Et viktig verktøy er kommunenes klimaplaner, der kommunenes klimasituasjon, målsetninger, tiltak og oppfølging samles.

Flere og flere kommuner tydeliggjør klimaarbeidet gjennom klimaregnskap, der utslipp fra egen virksomhet blir synliggjort gjennom direkte (f.eks. bruk av diesel) og indirekte utslipp (f.eks. avfall og forbruk).

De viktigste tiltakene en kommune kan iverksette er imidlertid rettet mot kommunen som helhet, og den aktiviteten og utslippene som foregår i kommunen.

Miljødirektoratet har utviklet et verktøy som gjør at kommunene kan få en situasjonsbeskrivelse av utslipp for sin kommune. Statistikken viser hvor mye utslipp kommer som kommer fra transport, landbruk, industri, eller arealbruksendringer i din kommune. Dette kan være nyttig informasjon for å kartlegge lokale klimagassutslipp, og ikke minst for at grunnlaget for klimainnsatsen blir sammenlignbare mellom kommune.  

Kommunen kan bedre legge til rette for sykling, eller drive holdningsskapende arbeid rettet mot forbruk eller avfall, eller samarbeide med næringsliv og landbruk for å fremme bedre prakis. For mange slike tiltak er det vanskelig å måle direkte kutt i CO2-utslipp. Det blir ikke lettere at av Miljødirektoratets klimastatistikk delvis er forholdstall, der utslipp i din kommune er utregnet ut fra nasjonale tall. For eksempel er utslipp i landbruket basert på antall dekar dyrka mark, og antall husdyr. Om kommunen engasjerer seg i bedre drift i landbruket vil ikke det nødvendigvis vise seg i klimastatistikken.

Andre indikatorer

Andre indikatorer enn klimagassutslipp er nyttige og nødvendige. Dersom man definerer at økt bruk av sykkel i kommunen er et godt klimamål, så er kanskje et tiltak å bygge sykkelvel. Da bør en indikator man setter seg mål om, og rapporterer på være antall meter sykkelvei man har bygget i perioden, eller syklist-tellinger, eller reisevaneunderøkelser som viser utviklingen i sykkelandelen. Målene man setter seg bør være tydelig koblet til overordnede klimamål, men i eksemplet med sykkel, så er det jo mulig at utslippene fra transporten går opp selv om sykkelbruken øker. Det er også mulig at utslippene går ned, selv om sykkelbruken ikke øker, som følge av lavkonjunkturer, økt elbilandel, med mer.

Strøm og diesel, hvordan regner man?

Når vi lager klimaregnskap er det fint om det er mulig å sammenligne ulike kommuner eller bedrifter. I Klimapartnere-samarbeidet som nå finnes i mange regioner i Norge (snart også Vestfold og Telemark) er noe av hensikten at partnere lager klimaregnskap, slik at man kan se hvordan utviklingen går for partnerne. Klimapartnerne har lager derfor klimaregnskap som kan sammenlignes mellom bedrifter og kommuner.

For det er mange måter å gjøre det på. Når det kommer til strøm er det mange ulike tilnærminger. Miljødirektoratet anbefaler at man setter strømbruk til 0 gram CO2 per kWh, og setter seg et mål om energisparing. Alternativet er å sette et utslippstall på strømbruken, f.eks. gjennomsnittlig nordisk miks, slik Vestfold fylkeskommune har gjort. Det er med på å synliggjøre at også strømbruken har en klimabelastning. Men det har også noen ulemper. For mange vil strømbruken da bli en stor post i klimaregnskapet, slik at utfasing av de faktiske direkte utslippene, som diesel og oljefyring blir lavere prioritert. Dessuten vil endringer i gjennomsnittet for nordisk miks kunne påvirke ditt klimaregnskap i positiv eller negativ retning, uten at bedriften har foretatt seg noe.

Videre er det ulikheter i hvordan man regner på drivstoff til kjøretøy. Vestfold fylkeskommune regner med 2,64 kg CO2 per liter diesel på sitt eget klimaregnskap, mens Miljødirektoratet regner noe mindre, fordi det i gjennomsnitt er noen prosent biodiesel innblandet i produktet. Dersom man sammenligner regnskapet for egen virksomhet med fylket som samfunn vil det derfor kunne bli noen feilkilder.

Mulige temaer for en workshop

  • Har vi de hjelpemidlene som trengs i klimaarbeidet?
  • Hvordan inkluderes innbyggere og næringsliv i planene om klimakutt i kommunen?
  • Hvordan kan klimabudsjett bli et effektivt verktøy i klimaarbeidet i kommunen?