Innovativ ventilasjon gir klasse A

Gå direkte til

Samarbeidet med Caverion skulle vise seg å bli et løft i teknologi og energibesparelse for R8 Propertys nye bygg på Fokserød Nord i Sandefjord
Nybygget til R8 Proprerty på Fokserød Nord er under ferdigstilling Foto: Vestfold klima- og energiforum

Fra energiklasse B til A

Byggene ble planlagt etter standard krav i TEK10, selvsagt med led-belysning og tilstrekkelige U-verdier i vinduer, dører, vegger og tak. Men slik ble det ikke.

Byggene vil bli 5.585 kvadratmeter. For å drifte dette med varme, kjøling, lys og teknisk strøm er det beregnet et energiforbruk på 447.000 kWh / år. Dette betyr et samlet energiforbruk på 80 kWh pr kvadratmeter oppvarmet areal pr år. Dett er godt under grensen for et bygg i energiklasse A.

Byggene er tilknyttet nærvarmeanlegget på Fokserød, som kjøres med flis som grunnlast. To parallelle tekniske rom veksler vannbårent til luftbårent, styrer inneklimaet og henter varmeenergien tilbake fra den utgående luftstrømmen.

Samarbeid gir uttelling

En av R8 Propertys leietakere i Porsgrunn er ingeniørfirmaet Caverion, som også fikk den tekniske totalentreprisen i bygget. Det ble tidlig innledet et samarbeid om ventilasjonsløsninger, og det endte opp i en innovativ løsning hvor 93-95 % av utgående ventilasjonsvarme blir gjenvunnet og returnert i bygget. Dette var colombiegget.

Prinsippet er - i prinsippet - enkelt. Utgående luft kjøres gjennom to varmevekslere mot normalt en på veien ut til friluft.

Inneklimaet er behovsstyrt etter Caverions eget konsept KlimaTak. Via følere som måler CO, temperatur og bevegelse i det enkelte rommet / sektoren, reguleres temperatur og luftutskifting.

Byggene har såkalt adiabatisk kjøling, hvor forstøvet vann møter den varme luftstrømmen og absorberer energien.  Full kjølekapasitet er beregnet med et forbruk av vann på 140 liter pr time. Denne teknikken er mer energibesparende enn ordinære kjøleteknikker.

Omforent med kommende leietakere

Et utleie- / leieforhold dreier seg om kostnader og risiko på kort og lang sikt for begge parter.

R8 Property har lagt vekt på å tilby lange kontrakter med kvalitet og forutsigbar økonomi.

KPMG er bevisste leietakere, som fra start var tydelige på energistandard og ikke minst inneklima. Et godt inneklima er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø som igjen slår ut på kontinuitet og stabil produksjon.

Enovastøtte fra Ny teknologi- programmet

Enova fant denne løsningen så ny og innovativ at de støttet 37 % av merinvesteringen fra Ny teknologi- programmet.

Merinvesteringen var en halv million, men det spares årlig 88.000 kWh.

To byggetrinn og flere bygg

Første byggetrinn skal stå ferdig i oktober 2016. Neste byggetrinn starter så opp, og de er bundet sammen av to speilvendte tekniske rom.

Porsgrunnsfirmaet R8 Property har også overtatt Vinkelbygget – eller Helfo-bygget på folkemunne – i Tønsberg. Dette er også et energiklasse A-bygg, oppført av Bermingrud AS. R8 Property planlegger utbygging av ytterligere ett bygg på nabotomten.

Mer om dette 16. september

Når nettverket Smart energibruk i bygg har mini-konferanse i Auditoriet i Statens park 16. september vil dette være et av foredragene.