Horten bygger Vestfolds første public fyllestasjon for biogass

Gå direkte til

Horten kommune er først ute med å bygge fyllestasjon for biogass til kjøretøy. Dette er den første i et planlagt regionalt nett av fyllestasjoner som skal tilby biogass som drivstoff til offentlige og private lastebiler, varebiler og personbiler.

Vestfolds første public fyllestasjon ute på anbud

Horten kommune har nå lyst ut en anbudskonkurranse for leveranse av en komplett fyllestasjon for biogass. Stasjonen skal ligge på Langgrunn, tett ved RV 19 som er hovedveien fra E18 til Horten sentrum, Horten havn og fergeleiet Horten-Moss.

Anbudskonkurransen er åpen fram til fristen utløper 10. mars kl 12.
Anlegget skal stå klart til bruk i september 2017.

Det er en forutsetning i anbudet at det skal være en fyllestasjon som er åpen for alle som vil fylle biogass på sitt kjøretøy – en såkalt public stasjon. Stasjonen skal utstyres med moderne kortautomat som er godkjent av banker i Norge og Norden. Selvsagt vil Horten kommune benytte fyllestasjonen til egne kommunale kjøretøy.

I nær framtid vil Horten kommune utlyse en konkurranse om leveranse av biogass og drifting av fyllestasjonen. Underforstått må dette være til en konkurransedyktig pris for framtidige kunder målt mot prisen på tradisjonelt drivstoff.

Mulighet for utvidelser

Fyllestasjonen skal fra starten ha kapasitet til å fylle to kjøretøyer samtidig. Området skal imidlertid planlegges for utvidelse med mer pumpekapasitet på et seinere tidspunkt.

Anlegget skal forsynes med biogass som er trykksatt til 220 bars trykk – såkalt CBG (Compressed BioGas). Anlegget skal også planlegges slik at det kan bli mulig å forsyne pumpene med flytende biogass, såkalt LBG (Liguid BioGas). I LBG holdes gassen flytende med en temperatur på -160oC.

Høna har lagt egget

Alle kjenner problemstillingen bak uttrykket «høna og egget». Arbeidet med å få etablert et marked for biogass som drivstoff minner om dette. Ingen vil bygge en tankingsstasjon hvis de ikke har kunder som vil kjøpe biogassen. Ingen vil investere i biogassdrevne biler hvis de ikke kan fylle tanken.

Vi kan vel litt skrått si at Horten kommune nå har lagt egget. Fyllestasjonen skal bygges, og så starter oppbyggingen av kundegrunnlaget.

En fyllestasjon trenger kunder – offentlige og private

Horten kommune har allerede fire biogassdrevne biler. Nå vil kommunen støtte opp under egen fyllestasjon, og kommunestyret har bevilget midler for overgang til biogassdrift i kommunale kjøretøy. For 2017 er det satt av 15 millioner kroner, og i 2018 er det budsjettert med 10 millioner kroner. Prosjektleder Ingmar Swanink opplyser at 14 biler allerede er satt i bestilling. Det er et ønske om å bytte alle konvensjonelle biler i kommunen, det vil si ca 100 person- og varebiler.

Fyllestasjonen åpner muligheten for private virksomheter som ønsker å kjøre klimasmart på biogass. Biogass er meget vel egnet for alle typer kjøretøy, og kanskje spesielt tyngre kjøretøy. Lokale og regionale transportfirmaer, budfirmaer, håndverkere, drosjenæringen og andre flåter av kjøretøy får her en helt nytt tilbud og en ny mulighet.

Etter hvert blir det flere tilsvarende fyllestasjoner i Vestfold og rundt Oslofjorden i et regionalt stasjonsnett. I Sverige er det mer enn 200 fyllestasjoner for biogass, og mer enn 50.000 biler bruker biogass. 70 % av bussene i midtre Vestfold og i Grenland og de fleste av renovasjonsbilene i Vestfold og Grenland går allerede på biogass.

Bykommunenes kollektive vilje

Kommunene Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien har ønsket å ta en aktiv rolle ved å etablere et tilbud om fylling av biogass på kjøretøy.

Alle søkte i 2016 Miljødirektoratet om såkalte Klimasats-tilskudd. Bare Horten, Larvik og Skien fikk tilsagn om rundt 2 millioner kroner i første tildelingsrunde. Men det er nye muligheter til å søke om Klimasats-midler for 2017.  Søknadsfristen er 15. februar.

Dette bidrar til å styrke prosessen fra matavfall og husdyrgjødsel fram til drivstoff for kjøretøy. Dette løser ut den klart beste klimanytten i denne verdikjeden.

Larvik kommune neste?

Onsdag 15. februar blir en spennende dag i Larvik kommunestyre. Da skal rådmannens forslag om å etablere en fyllestasjon for biogass «langs Elveveien» avgjøres. Hovedutvalget for miljø og teknikk har anbefalt forslaget. I korthet går dette ut på å etablere en fyllestasjon og lånefinansiere investeringsmidler utover tilskuddet fra Klimasats. Etablering av fyllestasjonen, gassleveranse og drifting av stasjonen skal legges ut på anbud.

Kommunens 270 kjøretøy kjører årlig 3,9 millioner kilometer. Kommunen har ennå ikke tatt stilling til innfasing av egen kjøretøypark mot biogassdrift. Dette skal konkretiseres gjennom klima- og energiplanen i 2017, hvor det ligger en politisk føring om en plan for «utskifting av kommunale kjøretøyer til fossilfrie (el, hydrogen, biogass) etter hvert som de utrangeres/fornyes».

Skien kommune vil ta stilling til etablering av fyllestasjon i mars måned.

 Klimasats-midler avgjørende

Denne offensiven for å få etablert fyllestasjoner har blitt utløst av Miljødirektoratets Klimasats-midler. Det har lenge vært etterlyst en mulighet for å søke tilskuddsmidler fra Enova, hvor det tidligere Transnova inngikk i 2015. Men Enova har til nå bare stimulert til etablering av infrastruktur for elbiler i form av hurtigladestasjoner, og pilotetablering for hydrogenfyllestasjoner.

Markedet for biogass som drivstoff etableres ikke av seg selv - jamfør høna og egget. Det er sterkt å ønske at Enova kan bidra til at første runde fyllestasjoner etableres slik at markedsutviklingen kan komme i gang.