Grønt lys for gods på Vestfoldbanen

Gå direkte til

Alle trodde godstogene var borte fra Vestfoldbanen for godt. Men Larvik Havn vil det annerledes. Ny godsterminal er under planlegging.
Kart over Larvik Havn med terminalområdet på Sikatomta innringet

Godstransporten som brått forsvant

Omtrent som over natta ble det som kalles vognlasttrafikk på Vestfoldbanen nedlagt i 2001-2002. Da var det ironisk nok vedtatt en ny reguleringsplan for Larvik Havn som containerhavn med oppgradert godsspor tilrettelagt for containertransport.

Det som var tilbake var sporadiske prosjekttransporter, og jernbaneskinnene over Sikatomta rustet.

Planprosessen i gang

I 2013 markerte Larvik Havn overfor kommunestyret i at det bør etableres en godsterminal i tilknytning til havna. Dette er lagt inn i Larvik Havns Helhetsplan 2020.

Etter vedtatt framdriftsplan skal en ny godsterminal stå klar til bruk i april 2017 på Sikatomta langs Elveveien. Terminalen skal knyttes til Vestfoldbanen med en kilometer privat skinnegang, med Larvik Havn som sporeier. Infrastrukturen skal drives av Jernbaneverket.

Grunnundersøkelser og jernbanetekniske undersøkelser er utført, og opparbeiding av en moderne godsterminal med tilhørende infrastruktur er i god gjenge.

Prosjektet er ikke fullført før skinnegangen går helt ut til et nytt terminalanlegg ved containerhavna på Revet. Dette er ikke tidfestet.

Via Nordagutu

Godstransporten fra Larvik skal i første rekke gå via Skien til Nordagutu og videre på Sørlandsbanen. Dette faller godt sammen med godstransport som planlegges fra Brevik Havn og Grenlandsområdet ellers, med et knutepunkt på Borgestad i Skien.

Når det nye dobbeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn åpner i 2017 kan godstransporten etter planen også kobles på.

Markedsanalysen

En markedsanalyse i 2015 hadde en tydelig konklusjon – ”en reetablering av jernbane-terminal i Larvik havn er riktig.”

22 aktører i transportbransjen eller med stort transportbehov har gitt sine vurderinger av nytteverdien av og potensialet for en ny terminal. Svarene viser en gjennomgående stor interesse for etablering av godsterminal.  Bring Cargo, Post Nord, Cargo Net og flere ser dette inn i sin egen transportstrategi.

Det er primært stykkgods og containere som fraktes over Larvik Havn. Mye stykkgods fraktes som såkalt roll-on – roll-off (Ro-Ro). Containere lastes og losses fra båt (Lo-Lo).  Bulktransport er mer begrenset, og fraktes i større grad over havnene i Grenland.

Jyllandkorridoren

Det store bildet er mulighetene for å knytte seg til godstransporten på kontinentet via den nye godsterminalen i Hirtshals. Økningen av godstransport i Europa skjer på jernbane, og i Danmark er dette tilrettelagt med jernbanen fram til den nye godsterminalen i Hirtshals.

Et godt utviklet samarbeid med Hirtshals kan åpne for intermodal tog/skip-transport i stor skala.

Volumer og klimanytte

Larvik Havn er mer enn Superspeed med sine 720.000 passasjerer og personbiler årlig. Larvik Havn er Norges nest største containerhavn, og har status som regionalt knutepunkt for godstransport og stamnetthavn i Nasjonal Transportplan – NTP.

1,85 millioner tonn gods ble fraktet ut og inn av havna i 2014. Av dette var det 70.000 TEUs. TEU er et begrep som defineres som 20 fots containerenheter. En grov omregning gir 23 kilometer containere satt etter hverandre hvert år. En del av dette kan med en ny terminal overflyttes fra lastebil til godsvogner på jernbanen.

Larvik Havn har som ambisjon å etablere 3 ukentlige avganger i 2017, med en målsetting om å øke til 5 avganger. i tillegg kommer såkalte prosjektlaster.
Det er en åpenbar klimanytte i å overføre godstransporten fra lastebil til jernbane. Men ingen har til nå kommet opp med et gode tall for dette.

Økonomien i prosjektet

Larvik Havn legger 10 millioner direkte i potten. Etter et møte i Hovedutvalg for Samferdsel og Areal bidrar fylkeskommunen med 8,5 millioner og Jernbaneverket vil forventelig gå inn med 7,8 millioner. Ytterligere 10 millioner må Larvik Havn skaffe for å realisere prosjektet til 36 millioner.

Fokus på gods fra vei til jernbane

I Vestfold og Telemark har det blitt fokus på intermodal godstransport. Med intermodal menes rett og slett at varer og gods bytter transportmiddel – fra skip til lastebil, fra lastebil til tog eller fra skip til tog.  En felles plan for godstransporten i Vestfold og Grenland har vært viktig for det som nå planlegges.

Jernbaneverket har lansert en ny godsstrategi inn mot Nasjonal Transportplan 2018-2029 for å «bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv transport». JBV gjør grep i organisasjonen ved å opprette en egen strategisk enhet for gods. En ny strategi for gods på jernbane lanseres over sommeren 2016.

Tiltak på kort sikt er å utnytte ubrukt potensiale. Jernbanen fra Larvik til Nordagutu bør være et slikt potensiale.

All ære til Plattform Vestfold som har bidratt til forsert utbygging av moderne dobbeltspor for persontrafikken i Intercity-triangelet. Det må allikevel være lov å spørre hvor godset ble av i denne planprosessen.

Et oppsving for hardt prøvde godstransportører på bane er helt avhengig av en bedre infrastruktur og mer presis regularitet. Når vogntog snart kan bli 20,25 meter lange blir konkurransen enda hardere.