Fylkeskommunens tilskuddsordning 2017

Gå direkte til

Fylkestingets hovedutvalg for klima og energi ønsker å gjøre en innsats for å påskynde overgangen til fornybar energi, og bevilger i år inntil 1 million kroner til tiltak som bringer oss i den retningen.

Tilskuddsordningen for klimatiltak i Vestfold i 2017 kunngjøres nå.

Fylkeskommunen ønsker å gjøre en innsats for å påskynde overgangen til fornybar energi, og bevilger i år inntil 1 million kroner til tiltak som bringer oss i den retningen. Det kan søkes om å få midler fra denne potten.
Denne ordningen er en oppfølging av målsettinger i den vedtatte regionale planen for klima og energi.

Det kan gis inntil 50.000 kroner til privatpersoner og 100 000 kroner til bedrifter for gjennomføring av tiltak. Forutsetningen er at tiltaket sparer energi, gir overgang til bruk av mer ny fornybar energi, eller gi økt produksjon av det.

Privatpersoner (med primærbolig i fylket), bedrifter, borettslag, sameier og ideelle organisasjoner kan søke.

Målet er å støtte investeringer som gir økt utvikling og bruk av fornybar energi.

Tiltak som har et innovasjonselement, er energisparende, eller gir økt produksjon av ny fornybar energi vil prioriteres. Støtte fra fondet gis som tilskudd på inntil 50 % av totalkostnaden, begrenset oppad til 50.000 kroner per søknad. For bedrifter er beløpet inntil 100.000 kroner.

Innenfor rammen på 1 million kroner settes det av en «premiepott» som innebærer ekstra tilskudd på inntil 50.000 kroner for privatpersoner og inntil 100.000 til bedrifter for det mest innovative prosjektet. Til slike prosjekt kan det gis tilskudd på mer enn 50 % av totalkostnaden.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. september 2017.
Støtteordningen blir behandlet av Vestfold klima- og energiforum.

Noen aktuelle lenker

Regional plan for klima og energi 2016-2020
Handlingsprogram 2017