Første runde Klimasats-tildeling

Gå direkte til

Første runde klimasats-midler for 2018 er fordelt. Miljødirektoratet har behandlet søknader om støtte til ladepunkter for kommunale tjenestebiler, og støtte til klimanettverk. Kommuner i Vestfold og Telemark fikk i denne runden 1,7 millioner kroner.
Sykehuset i Vestfold har etablert ladepunkter for egne ansatte Foto: Vestfold klima- og energiforum

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Søknader som kun omhandler etablering av ladepunkter for kommunale tjenestebiler har blitt behandlet i første tildelingsrunde.

Bø kommune og Larvik kommune har fått full tildeling i forhold til sine søknader på henholdsvis 240.000 kr og 172.000 kr. Skien kommune fikk nesten full uttelling på sin søknad om tilskudd til å etablere 30 ladepunkter. Tilsagnet lyder på hele 600.000 kr.

Tilskudd til å bygge klimanettverk

Fra våre to fylker var det søkt om midler til to klimanettverk.

Fyresdal kommune tar en ledende rolle på vegne av 19 kommuner for å etablere et nettverk som kalles Bygg i Tre Telemark.
Målet med nettverket er å bidra til økt kunnskap og kompetanse om tre som byggemateriale hos kommuner og aktører i byggeprosessen. Nettverket har som ambisjon at det bygges flere miljøvennlige offentlige bygg, og at det offentlige bevisst bruker sin innkjøpsmakt som krevende bestiller og rolle som planmyndighet for å få til dette.

Vestfold fylkeskommune har fått tilskudd til å styrke arbeidet mot kommunenes klima- og energiutfordringer. Dette gjøres gjennom Vestfold klima- og energiforum.

Endelig fordeling av Klimasats-potten før sommeren

Miljødirektoratet sier på sin hjemmeside at «Vi har nå behandlet de aller fleste søknadene som gjelder deltakelse i klimanettverk og innkjøp av ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler. Så langt har vi tildelt støtte for om lag 17 millioner kroner til disse to formålene.

Resten av Klimasats-søknadene skal behandles framover mot sommeren, og i løpet av juni forventer vi å kunne gå ut med en samlet oversikt over alle tilsagn for 2018."

Oversikt over søknader og tildelinger som er behandlet til nå

Søker Tiltak Søknadssum

Innvilget
13. april

Bø kommune, teknisk eining Ladepunkt for offentlege tenestebilar i Bø kommune 240.000 240.000
Fyresdal Kommune Bygg i Tre Telemark 475.000 475.000
Skien kommune 30 ladepunkter i Skien kommune 700.000 600.000
Larvik kommune Lade-punkter til tjenestebil Larvik kommune 172 .000 172.000
Vestfold fylkeskommune Vestfoldkommunens klima- og energinettverk 225 .000 225.000