Er du klar for ny parkeringsforskrift?

Gå direkte til

Fra 1. juli 2018 gjelder nye krav om lademulighet på parkeringsplasser. Er du klar?
RS Noatun på Langgrunn i Horten er klare. Foto: Vestfold klima- og energiforum

Fra 1. juli gjelder krav om lademuligheter på parkeringsplasser etter ny/endret parkeringsforskrift (§35). Det betyr at der det tilbys parkering til allmennheten på vilkår (dvs. betaling, tidsbegrensning eller oppmerking. Det gjelder ikke dersom parkeringen kun er for f.eks. ansatte i en bedrift), skal det være tilstrekkelig med lademulighet til at det normalt sett er ledig ladeplass.

Fristen for å få dette på plass er 1. juli, etter å ha blitt utsatt fra 1.1.2018. Har du parkeringsplasser som tilbys allmennheten, og ikke ladeplasser, så haster det med andre ord å få satt opp ladeplasser enten du er en privat aktør eller en kommune. Vegdirektoratet oppfordrer sterkt til å sette opp såkalt Mode 3 type 2-ladepunkter (altså ikke vanlige stikkontakter) og minner samtidig om at Norge jobber med å implentere et EU-direktiv som krever dette. I praksis er det allerede påbudt å installere Mode 3 type 2-ladere der ladepunktet er allment tilgjengelig (ihht. NEK 400:2018)

Tilstrekkelig med lading

Det skal være "tilstrekkelig" med ladepunkter, men forskriften krever ikke at man har lading på mer enn 6 % av parkeringsplassene. Det skal "i alminnelighet til envher tid være ledige plasser".  Dette vil i noen tilfeller måtte bety at man må ta betaling for lading, slik at man får en naturlig sirkulasjon, og man kan ta betalt for lading (ladetid, ikke solgt strøm), men prisen skal være "rimelig". Vi ser at Fredrikstad kommune har vedtatt en pris på 50 kroner per time for lading. Det vil mange anse som svært dyrt, endog urimelig.

Vegdirektoratet har også en rekke unntak som man kan søke om utsettelse eller fritak på grunnlag av. Det kan du lese mer om i et notat de har publisert med litt mer utfyllende informasjon. Det er imidlertid verdt å merke seg at unntakene bare gjelder fram til 2020. Her er det bare å sette i gang.I

løpet av sommeren 2018 har Vegdirektoratet kommet med et ytterligere dokument for presisering. Blant annet er det gitt utsettelse til 1.1.19 i tilfeller der prosjektene går seinere enn planlagt pga. innkjøpstekniske årsaker, eller klager, eller utfordringer i strømnettet. Tidligere har det også vært nevnt at unntak kan skje dersom det er urimelig dyrt med ladepunkt, og nå nevnes 40 000,-  per punkt som en grense for hva som er rimelig. Det legges også opp til at det blir mulig å se flere parkeringsområder under ett, eller at flere parkeringsvirksomheter kan samarbeide. Da må avtalene være skriftlig, og framgå av skilting på de aktuelle stedene.

Hvor skal man lade?

Det er lett å bruke ordet "parkeringsplass", men det kan være ryddigere å bruke begrepet "Parkeringsområde". Et område kan ha samme vilkår på begge sider av et bygg, eller langs en vei, eller lignende. Da kan det være naturlig å samle ladeplassene på litt færre steder, enn om man tolker reglene veldig strengt, at det skal være lading på alle parkeringsplass. Vi har snakket med partner i Vestfold klima- og energiforum, Bluetec, og de forteller at mange ser på muligheten for å samle flest mulig ladepunkter på et sted. Det har noen fordeler: Det er billigere å anlegge flere ladepunkter på ett sted, enn spredt ut; det er lettere for elbilister å bli kjent med tilbudet. Spørsmålet er hvor langt man kan strekke begrepet "parkeringsområde" uten at det kommer på kant med intensjonen bak forskriften. Det kan være krevende å vite om en parkeringsplass faller inn under definisjonsområdet til parkeringsforskrift. Til det har Statens vegvesen en kommentarutgave til forskriften, som skal bidra til å klaregjøre §§1-3 om formål, definisjon og virkeområde.

Riset bak speilet for parkeringsaktørene

Det er altså i forskrifts form krav til lading. Møter du som elbilist et parkeringstilbud på vilkår, der det ikke er mulig å lade, eller du opplever prisen som urimelig, kan man melde dette inn til Parkeringstilsynet. Dette er et nytt tilsyn under Vegdirektoratet som skal drive tilsyn av parkeringstilbyderne. (Ikke det samme som Parkeringsklagenemda, som er et tvisteløsningsorgan).