Arbeidet med klima- og energispørsmål i kommunene i Vestfold og Telemark

Gå direkte til

Kommunene organiserer sitt arbeid og innsats med energi- og klimaspørsmål i klima- og energiplaner. Denne artikkelen inneholder oppdaterte oversikter over dette arbeidet.                                                                                                                                  Det er gitt statlige planretningslinjer for kommunenes arbeid med klima- og energispørsmål, og fylkesmannen skal følge opp arbeidet.
Horten kommunes klimaregnskap for 2017. Faksimile av forside.

Bamble kommune

Kommunens gjeldende Energi- og klimaplan er vedtatt i 2010. I kommunens gjeldende planstrategi skal planen rulleres etter valget i 2019, med politisk behandling i 2020.

Kommunens Energi- og klimaplan er harmonisert med tiltakene i prosjektet «Klimakutt i Grenland».

Bamble kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimaregnskap.

Bø kommune

Bø kommune har en klima- og energiplan vedtatt som kommunedelplan for perioden 2010 - 2020. Planen ble initiert og utarbeidet som en felles klima- og energiplan for kommunene Bø, Sauherad og Nome av Midt-Telemarkrådet.

Kommuneplanens samfunnsdel er direkte utgangspunkt for en rekke klima- og energitiltak som gjennomføres i 2018. Spesielt kan nevnes Bygdepakke-prosjektet, som er et samarbeid med Sauherad kommune om klimavennlige transportløsninger innen tettstedene og innen kommunen. Prosjektet er støttet med Klimasats-midler.

Bø kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimaregnskap.

Bø kommune og Sauherad kommune slås sammen til Midt-Telemark kommune fra 1.1.2020.

Drangedal kommune

Drangedal kommunestyre reviderte i 2013 sin Klima- og energiplan for perioden 2013 - 2020.

I følge kommunens planstrategi 2016 - 2020 skal planen revideres i inneværende kommunestyreperiode.

Kommuneplanens samfunnsdel vil være et førende plandokument i Drangedal, med et handlingsprogram knyttet til økonomiplanen.

Fyresdal

Kommunen vedtok en klima- og energiplan i 2011, sak 012/11.

Kommunens Planstrategi 2016 - 2020 tar til orde for at en revisjon av Klima- og energiplanen fra 2011 kan tas inn i kommuneplanens samfunnsdel. Klimatilpasning er også en del av overordnet beredskapsplan som rulleres hvert år.

Færder kommune

Tjøme kommune og Nøtterøy kommune ble slått sammen til Færder kommune pr 1.1.2018.
Begge kommunene arbeidet etter vedtatte klima- og energiplaner. Disse skal nå erstattes av en ny helhetlig plan. Planarbeidet pågår høsten 2018 som en temaplan.

I løpet av første halvår 2019 vil det bli lagt fram et planforslag til politisk behandling i kommunestyret.

Færder kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimaregnskap.

Hjartdal kommune

Hjartdal kommunstyre vedtok i juni 2017 - sak 27/17 Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2027.  

Kommunen har prioritert tre satsingsområder. Ett av disse er miljø- og klimafokuset under overskriften "Det grøne alternativet". Dette er konkretisert med mål og strategier.

Hjartdal kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimaregnskap.

Holmestrand kommune

Holmestrand kommune og Hof kommune ble fra 1.1.2018 slått sammen til Holmestrand kommune. Både Holmestrand og Hof kommuner hadde ved sammenslåingen vedtatte klima- og energiplaner. Disse er ikke gjort gjeldende for den nye kommunen etter 1.1.2018.

Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2027 har et kapittel om Klima og energi med strategi og målsettinger. Samfunnsdelen er gjort gjeldende for den sammenslåtte kommunen.

Holmestrand kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimaregnskap.

Fra 1.1.2020 vil Holmestrand kommune og Sande kommune slås sammen til Holmestrand kommune.

Horten kommune

Horten kommune arbeider etter et handlingsprogram som er vedtatt for perioden 2017 - 2020.

Handlingsprogrammet følger opp Klima- og energiplan for Horten kommune 2012-2020, vedtatt 9. desember 2011.

Det arbeides med revisjon av kunnskapsgrunnlaget, revisjon av gjeldende plan som kommunedelplan og handlingsprogrammet. Dette legges fram våren 2019.

Horten kommune utarbeider årlige klimaregnskap for kommunens virksomhet. Siste publiserte regnskap er Klimaregnskap for 2017, som ble lagt fram for Horten kommunestyre i møte 30. oktober 2018. Sak 120/18.

Kragerø kommune

Kragerø arbeider høsten 2018 med å revidere sin Klima- og energiplan for perioden 2014 - 2018.

Handlingsprogrammet for 2014 - 2018 skal revideres tilsvarende.

Det er utarbeidet en statusrapport fra arbeidet pr 15.3.2018, lagt fram i forbindelse med 1. tertialrapport 2018.

Kviteseid kommune

I følge kommunens planstrategi for 2017 - 2020 skal Klima- og energiplan 2010 - 2013 revideres som temaplan i 2018. Det samme skal kommunens ROS-analyse fra 2013.

Larvik kommune

Larvik kommune og Lardal kommune ble slått sammen til Larvik kommune pr 1.1.2018.

Larvik kommunes vedtatte Klima og energiplan for perioden 2014-2022 ble rullert i 2017 og gjort gjeldende for den nye kommunen. Kommunestyret har lagt ytterligere føringer for gjennomføring av handlingsprogrammet, blant annet i sak KST -038/17 og KST-036/18.

Kommunen arbeider etter vedtatt handlingsprogram for perioden 2017 - 2020. Handlingsprogrammet skal rulleres hvert fjerde år, og neste rullering starter høsten 2019.

Rutiner for årlige klimaregnskap utarbeides høsten 2018. Kommunens første klimaregnskap vil  være for 2017. Det har til nå vært rapportert om gjennomførte tiltak i rådmannens tertialrapporter til kommunestyret, sist 2. tertial 2018.

Nissedal kommune

Klima og energispørsmål er ikke vurdert som aktuelle temaer i utfordringsbildet i kommuneplanens samfunnsdel. Som eksempel forvaltes virkemidler innen transportsektoren av nasjonale organ, ikke kommunen.

Nome kommune

Nome kommune arbeider etter en klima- og energiplan vedtatt som kommunedelplan for perioden 2010 - 2020, revidert i 2012. Planen ble initiert og utarbeidet som en felles klima- og energiplan for kommunene Bø, Sauherad og Nome av Midt-Telemarkrådet.

Nome kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimaregnskap.

Nome legger i oktober 2018 fram forslag til Kommuneplanens samfunnsdel til førstegangs politisk behandling. Her har klima- og energispørsmål en tydelig plass.

Arbeidet med revisjon av klima og energiplanen som kommunedelplan skal etter planen starte før jul 2018, med planforslag til behandling i løpet av første halvår 2019.

Notodden kommune

Notodden kommune har en gjeldende Klima- og energiplan for perioden 2011 - 2023.

Handlingsdelen er gjeldende for samme periode 2011 - 2023.

I kommunens planstrategi er kommunedelplan Klima- og energi oppført blant planer som bør få rullering av sitt handlingsprogram sammen med økonomiplanen.

Notodden kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimaregnskap.

Porsgrunn kommune

Porsgrunn og Skien kommuner har vedtatt en felles Kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2025.

Det er vedtatt et klimahandlingsprogram 2018 - 2021 som konkretisering av kommunedelplanen. Dette ble vedtatt i Bystyret 6. september 2018.

Som grunnlag for kommunedelplanen er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag presentert som klimafotavtrykk.

I Kunnskapsgrunnlagets vedlegg 3 rapporteres det for pågående og gjennomførte tiltak for begge kommunene.

I vedlegg 2 i Kunnskapsgrunnlaget er det utarbeidet et regnskap for utslipp av klimagasser fra kommunens egen virksomhet i 2015. Det skal etter handlingsprogrammet rapporteres årlig hvordan kommunens virksomhet påvirker klimagassutslipp og reduksjoner som følge av tiltak.

Sauherad kommmune

Sauherad kommunestyre vedtok i 2016 en rullering av handlingsdelen til kommunedelplan for klima og energi i Sauherad 2010 - 2020. Planen ble initiert og utarbeidet som en felles klima- og energiplan for kommunene Bø, Sauherad og Nome av Midt-Telemarkrådet.

Den reviderte handlingsdelen gjelder for perioden 2017 - 2020.

Sauherad kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimaregnskap.

Bø kommune og Sauherad kommune slås sammen til Midt-Telemark kommune fra 1.1.2020.

Sande kommune

Sande kommune vedtok en revisjon av sin klima- og energiplan som temaplan i 2016, gjeldende for 2017 - 2020.

Planen inneholder en handlingsdel for perioden 2017 - 2020.

Sande kommune rapporterer klima- og energitiltak gjennom tertialrapportering og årsberetning til kommunestyret.

Fra 1.1.2020 vil Holmestrand kommune og Sande kommune slås sammen til Holmestrand kommune. En revisjon av felles klima- og energiplan ligger inne i fellesnemndas planstrategi.

Sandefjord kommune

Sandefjord kommune, Stokke kommune og Andebu kommune ble slått sammen til Sandefjord kommune 1.1.2017. Alle de tre tidligere kommunene hadde vedtatte klima- og energiplaner som retningsgivende for arbeidet med klima- og energispørsmål. Sandefjord hadde separat klimaplan og energiplan.

En ny helhetlig klima- og energiplan er utarbeidet som kommunedelplan, og ble vedtatt sendt ut på høring av formannskapet 25. september 2018.

Forslaget til kommunedelplan for klima og energi 2019-2031 kan leses her.  Forslag til planens handlingsdel 2019-2031 kan leses her.

Sandefjord kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimarapportering.

Seljord kommune

I kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2021 er "Berekraftige Seljord" et av tre hovedtemaer.

Dette er konkretisert i Handlingsprogram 2018 - 2021.

Planlagt oppstart av rullering av klima- og energiplanen er ikke startet opp.

Seljord kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimarapportering.

Siljan kommune

I følge kommunens planstrategi 2017 - 2020 skal gjeldende kommunedelplan for klima og energi fra 2010 revideres i planperioden.

Planarbeidet starter ved årskiftet 2018 / 2019 som kommunedelplan.

Ut over enkel rapportering i kommunens årsrapport har Siljan kommune foreløpig ikke etablert rutiner for årlig rapportering om energi og klimatiltak eller klimarapportering.

Skien kommune

Skien og Porsgrunn kommuner har vedtatt en felles Kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2025.

Bystyret i Skien vedtok 6. september 2018 det framlagte Klimahandlingsprogram 2018 - 2021.

Som grunnlag for kommunedelplanen er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag presentert som klimafotavtrykk.

I Kunnskapsgrunnlagets vedlegg 3 rapporteres det for pågående og gjennomførte tiltak for begge kommunene.

I vedlegg 2 i Kunnskapsgrunnlaget er det utarbeidet et regnskap for utslipp av klimagasser fra kommunens egen virksomhet i 2015. Det skal etter handlingsprogrammet rapporteres årlig hvordan kommunens virksomhet påvirker klimagassutslipp og reduksjoner som følge av tiltak.

Tinn kommune

Tinn kommunestyre vedtok i 2016 en planstrategi for perioden 2016 - 2019.

I tråd med denne planstrategien skal Klima- og energiplanen for Tinn kommune rulleres i 2019. Den tidligere planen gjaldt for perioden 2009 - 2015.

Tinn kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimaregnskap.

Tokke kommune

I kommunens planstrategi 2016 - 2020 er arbeidet med en ny kommunedelplan for klima- og energi ikke prioritert på grunn av manglende kompetanse / ressurser.

Tønsberg kommune

Tønsberg bystyre vedtok 20. juni 2018 en ny kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2028.

Samtidig vedtok bystyret et handlingsprogram for samme periode (2018 - 2028). Dette handlingsprogrammet skal rulleres årlig i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Rådmannen skal oppnevne en arbeidsgruppe med ansvar for årlig rapportering om arbeidet med handlingsprogrammet.

Tønsberg kommune og Re kommune slås sammen til Tønsberg kommune fra 1.1.2019.

Vinje kommune

Vinje kommune hadde en klima- og energiplan gjeldende for perioden 2010 - 2013.

I følge kommunens planstrategi 2016 - 2021 skal klima- og energiplanen vurderes rullert i 2017. Arbeidet med en ny klima- og energiplan som kommunedelplan starter opp høsten 2018.

Vinje kommune har foreløpig ikke etablert rutiner for årsrapportering eller klimaregnskap.

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune har utarbeidet forslag til Regional klimaplan for Telemark 2019 - 2026.
Høringsforslaget sluttbehandles av fylkesutvalget 16. oktober 2018 før utsending på høring. Samtidig sendes et forslag til Handlingsprogram ut på høring. Dette skal etter forslaget rulleres årlig.

Fylkeskommunen har foreløpig ikke etablert rutiner for rapportering eller klimagassregnskap.

Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune har vedtatt Regional plan for klima og energi 2016 - 2020.

Handlingsprogrammet rulleres årlig, sist for 2018

Fylkesrådmannen rapporterer årlig på siste års handlingsprogram. Et forslag til Klimaregnskap 2017 for fylkeskommunens egen virksomhet ble behandlet i Hovedutvalg for Klima, Energi og Næring 24. oktober 2018.