5,5 millioner fra Klimasats til tiltak i Vestfoldkommunene i 2016

Gå direkte til

Søknader for 22 mill fra Vestfoldkommunene om Klimasatsmidler ga 5,5 mill i uttelling.

Vinnere og tapere

Rundt i kommunene har det vært forventninger til å få finansiert gode klimatiltak som står på vent. Noen er blitt innfridd, andre har ført til skuffelse.

Størst uttelling fikk åpenbart de koordinerte søknadene fra byene i Vestfold og Grenland om fyllestasjoner for biogass. Tre av seks søknader kom ut med tilskudd (Horten, Larvik og Skien).

Regjeringens satsing på elektrifisering av kjøretøyparken er synlig i tildelingene, noe nye Holmestrand og Tjøme har profitert på.

Studier for å utnytte spillvarme fra Hydro Holmestrand fikk innvilget midler, og det er spesielt spennende fordi det involverer elever på videregående skole.

Ellers er det gitt midler til to planprosjekter – fylkeskommunens plan for energistasjoner og Sandes ambisjon om å utvikle offentlige bygg i Sande sentrum med lavt klimafotavtrykk.

Fylkeskommunen fikk også tildelt midler for å stimulere til nettverksbygging mellom kommunene, noe som i praksis vil gi Vestfold klima- og energiforum mer kraft i sitt arbeid.

Tilskuddene er vist i tabellen nederst i artikkelen. Samlet oversikt over søknader og tilskudd fra Vestfold finner du nederst i venstre kolonne.

Mange munner å mette

Av 26 omsøkte tiltak og prosjekter i Vestfold ble det bevilget penger til 8. Av en samlet søknadssum på 22 millioner ble det innvilget 5,5 millioner. Det er oppsummeringen for Vestfold etter det første året med den nye tilskuddsordningen Klimasats.

Miljødirektoratet opplevde at det var «mange munner å mette». Det kom inn søknader for over 400 millioner fra hele landet, mot en tilskuddspott på 100 millioner. Direktoratet skulle oppfylle tilskudd innen i alt 5 utlyste søknadskategorier, og samtidig sørge for en rimelig geografisk fordeling. Slik sett fikk vel Vestfold sin andel av potten.

En kan trygt si at det er et behov for slike nasjonale stimuleringsmidler til klimatiltak i kommune-Norge.

Ny tilskuddsordning – korte frister

Forumet hadde et nettverksmøte om klima- og energiplanlegging 3. mai i år. På dagsordenen sto informasjon om en helt ny statlig tilskuddsordning kalt Klimasats som ble kunngjort 26. april, med søknadsfrist 23. juni. 100 millioner skulle fordeles til tiltak i kommunene. Det var kun tid og vei for å utforme søknader.

Kommunene leverte søknader for 22 millioner for å finansiere tiltak verdt 38 millioner.

Også på statsbudsjettet i 2017

Nye søkbare 100 millioner videreføres i statsbudsjettet for 2017. Kanskje Stortingsflertallet til og med øker beløpet?

Merk ny søknadsfrist for Klimasats-midler som er 15. februar.

Tildeling av Klimasatsmidler til Vestfold i 2016

Søker Prosjektnavn Tilskudd i 1000 kr Type tiltak
Holmestrand kommune Ladestasjoner i Hof 100 Lading til tjenestebiler
Holmestrand kommune Forprosjekt–utnyttelse av overskuddsvarme fra Hydro 150 Energiproduksjon, forprosjekt
Horten kommune Fyllestasjon for biogass i Horten kommune 2 300 Biogass fyllestasjon
Larvik kommune Etablering av fyllestasjon for biogasskjøretøy 1 950 Biogass fyllestasjon
Sande kommune Forprosjekt - klimavennlig offentlig bygging 250 Klimavennlige bygg, forprosjekt
Tjøme kommune Klimasatsning 2016 260 Lading til tjenestebiler
Vestfold fylkeskommune Plan for energistasjoner 174 Energistasjon - planlegging
Vestfold fylkeskommune Vestfoldkommunens klima- og energinettverk 350 Nettverk
  Sum tilskudd 5 534