15 millioner kroner til Klimasats-tiltak i Vestfold og Telemark

Gå direkte til

Årets tildeling av Klimasatsmidler er fullført. Vestfold og Telemark fikk tilslag på halvparten av det samlete søknadsbeløpet – i alt 15 millioner. Som i fjor dro klimasmarte bygg av gårde med de fleste millionene. Nytt av året er at søknader som fokuserer på matsvinn fikk god uttelling.
Sandefjord og Kragerø kommuner har fått midler til å kartlegge kommunalt matsvinn Foto: Vestfold klima- og energiforum

Fordeling på kommuner og formål

7 Telemarkskommuner fikk innvilget 11 søknader med til sammen 5,87 millioner kroner. Tilsvarende fikk 6 Vestfoldkommuner 9,42 millioner til 12 prosjekter. Se oversikt nederst i artikkelen.

Skien, Færder og Sande fikk hver støtte på 3 millioner til klimasmarte kommunale bygg, og Horten 1,2 millioner. Det gis støtte til merkostnader i planleggingen, materialvalg, energiløsninger og byggingen. 3 millioner er maksimalt støttebeløp til slike tiltak.

Fossilfri byggeplass begynner nå å komme inn som ambisjon i kommunale byggeprosesser, for eksempel i Hortens planer for omsorgsboliger i Åsgårdstrand.  

Det er også gitt tilsagn til klimasmart planlegging av skolebygg til Bamble kommune og Telemark fylkeskommune. Flere søknader om mer overordnet planlegging med klimafokus er imøtekommet, som i Sauherad og Horten.

Søknader om midler til ladepunkter for kommunale el-kjøretøy fikk god full uttelling for Bø kommune, Larvik, Skien og Sande med til sammen nesten 1,2 millioner kroner. Porsgrunns søknad om 1 million til public-ladestasjoner ble avslått, fordi det ikke gis tilskudd til dette fra denne tilskuddsordningen.

Sykkel-tiltak er relevante i Klimasats-ordningen, det gis penger til felles bysykkelordning i Skien og Porsgrunn, kommunale elsykler i Larvik og gang- og sykkelbru i Skien.

Midler til bygging av klimanettverk er gitt til Fyresdal og Vestfold fylkeskommune.

Nye temaer som fikk støtte

Kragerø og Sandefjord kommuner vil sette fokus på matsvinnet i kommunale kantiner og institusjoner. Først kartlegges matsvinnet, og deretter vurderes metode og rutiner for å redusere dette.

Sandefjord ønsker også å bygge opp sin kompetanse for å bistå landbruket i sitt arbeid med klimareduserende tiltak – et arbeid som vil bli fulgt med interesse fra andre kommuner.

Landet rundt – mange spennende søknader

Et raskt blikk på Miljødirektoratets publisering av alle tilsagn viser stor aktivitet og initiativ landet rundt. Mange prosjekter kan være interessante å følge med på for kommunene i Vestfold og Telemark.

Et Østfold-prosjekt med fossilfrie kjøretøy og maskiner faller godt inn mot ambisjoner i Vestfold og Telemark om fossilfrie byggeplasser og større kjøretøy med biogass som drivstoff. Søknaden, som bygger på et samarbeid mellom 6 fylker rundt Oslofjorden, er innvilget med hele 5,12 millioner kroner.

Tilsvarene er Østfoldprosjektet om fossilfrie drosjer i mindre byer interessant i forbindelse med  Vestfold fylkeskommunes oppfølging av eget handlingsprogram.

En titt på landsoversikten på miljokommune.no kan anbefales.


Oversikt over tilsagnene

  Telemark Søknadsnavn Omsøkt Innvilget
1 Bamble kommune Framtidas ungdomsskole - Bamble 250 250
2 Bø kommune Ladepunkt for offentlege tenestebilar 240 240
3 Fyresdal Kommune Bygg i Tre Telemark, nettverk 475 475
4 Kragerø kommune Matsvinn i Kragerø kommune 100 100
5 Kviteseid kommune Gjenbruk og modernisering av skulebygg 2 800 0
6 Porsgrunn kommune Ladestasjoner i Porsgrunn kommune 1 000 0
7 Sauherad kommune Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum - mulighetsstudie 200 200
8 Seljord kommune Aktivitetslabyrint på Eventyrøy 1 950 0
9 Skien kommune Damfoss gang- og sykkelbru - forprosjekt 300 250
10 Skien kommune Felles bysykkelordning Porsgrunn og Skien 300 250
11 Skien kommune 30 ladepunkter i Skien kommune 700 600
12 Skien kommune Klimavennlig byggeri 4 668 3 000
13 Telemark Fylkeskommune Bamble vgs samlokalisering 250 250
14 Telemark fylkeskommune Porsgrunn vgs, samlokalisering 250 250
  Sum 7 kommuner   13 483 5 865
         
  Vestfold Søknadsnavn Omsøkt Innvilget
         
1 Færder kommune Labakken skole og idrettshall 10 000 3 000
2 Horten kommune Klimavennlig areal- og transportplanlegging  850 650
3 Horten Kommune Omsorgsboliger i massivtre og fossilfri byggeplass 1 180 1 180
4 Larvik Kommune Fra fossile til elektriske varebiler, Helse og omsorg 378 300
5 Larvik kommune Lade-punkter til tjenestebil Larvik kommune 172 172
6 Larvik kommune Elsykler i kommunaltjeneste 125 125
7 Sande kommune Sande formålsbygg 3 000 3 000
8 Sande kommune Lading tjenestebiler 206 165
9 Sandefjord kommune Redusert matsvinn i Sandefjord kommune 300 300
10 Sandefjord kommune Klimagassreduserende tiltak i landbruket 150 150
11 Sandefjord kommune Utredning av bildelingsordning i sentrum 150 150
12 Vestfold fylkeskommune Vestfoldkommunens klima- og energinettverk 225 225
  Sum 6 kommuner   16 736 9 417
         
    Sum Vestfold Telemark 30 219 15 282